Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
71 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 73
YB TUAN TONY PUA KIAM WEE [PETALING JAVA UTARA] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada baki wang sebanyak US$1.1 bilion yang telah dituntut oleh 1MOB daripada pelaburan di Cayman Island adalah berbentuk wang tunai atau masih dalam pegangan aset. Di manakah lokasi wang tunai atau aset ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-10 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 59
YB DATO' MOHD ARIFF SABRI BIN ABDUL AZIZ [RAUB] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan:- A) Di manakah wang sebanyak USD2.318 bilion yang dikatakan telah di "fully redeemed' oleh CEO 1MDB Arul Kanda; dan B) Di manakah wang sebanyak USD1 .215 bilion yang dikatakan bahagian pertama dari USD2.138 bilion disimpan
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-10 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-36&37.pdf
Soalan 36. YB. DR. ONG KlAN MING [ SERDANG] Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan mengapa projek "solar farm" berjumlah 50MW telah diberikan kepada 1MDB melalui "direct negotiation" memandangkan terdapat banyak lagi syarikat Malaysia yang mempunyai "track record" yang lebih baik berbanding dengan 1MDB dalam membina dan menguruskan "solar farm". Soalan 37. Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [ Batu ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan bilakah Kementerian akan mengeluarkan manifest kargo MH370. Mengapa info manifests ini belum dikeluarkan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-10 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-26.pdf
Soalan 26. Y.B. DR. HAJJAH SITI MARIAH BINTI MAHMUD [ KOTA RAJA.] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan kejayaan-kejayaan 1MDB semenjak ditubuhkan dan apakah kesan jangka masa panjang spesifik yang diharapkan oleh Kerajaan Malaysia.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-10 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-36.pdf
Soalan 36. Y.B. TUAN NGA KOR MING [ TAIPING ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan secara terperinci apakah jumlah pelaburan 1Malaysia Development Berhad (lMDB) mengikut projek, jumlah hutang yang ditanggung serta prestasi pengurusan kewangan syarikat tersebut.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-05 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-16&17.pdf
Soalan 16. Y.B. TUAN MOHO RAFIZI BIN RAMLI [ PANDAN ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah kriteria yang digunakan untuk melantik Bridge Partners Hong Kong menguruskan dana USD$2.3 bilion milik 1MDB dan bayaran tahunan yang dibayar kepada firma itu. Soalan 17. Y.B. DATO SERI ONG KA CHUAN [ TANJONG MALIM ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah langkah yang berkesan yang telah diambil oleh Kerajaan untuk mengawal-selia institusi-institusi kewangan di negara ini terhadap ancaman siber supaya sistem kewangan dalam negara ini selamat dan terjamin.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-30 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 32
Y.B. TUAN LIM GUAN ENG [ BAGAN ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan status I Malaysia Development Bhd (lMDB) yang dikritik oleh mantan Perdana Menteri. Adakah kerajaan terpaksa menanggung beban hutang RM38 bilion sekiranya bankrap kerana tiada keuntungan yang cukup untuk bayar wang faedah pun. Senaraikan punca hutangnya dan langkah pencegahan bagi menghadapi situasi berkenaan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-28 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-42.pdf
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAVA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sebab Syarikat 1Malaysia Development Bhd. membatalkan pinjaman kepada lMDB-Petrosaud i International yang memberikan pulangan terjamin sebanyak 8.67% dan melabur sebanyak US$2.32 bilion di sebuah dana Cayman Islands yang hanya memberikan pulangan 5. 76%, walaupun cost of fund bagi lMDB melebihi 5. 75% seta hun.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-43.pdf
Y.B. TUAN SIM TZE TZIN [ BAYAN BARU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan pelan Kerajaan untuk membayar balik hutang (government guaranteed debt) lMDB yang mencecah RM38 bilion. Senaraikan semua nama pengurus dana (fund managers) yang menguruskan dana-dana lMDB di Cayman Island.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-33.pdf
Y.B. TUAN JEFF 001 CHUAN AUN [ JELUTONG ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan berapakah jumlah pinjaman dan hutang lMDB buat masa terkini. Berapa jumlah himpunan dana lMDB yang kini disimpan di pasaran off-shore seperti Cayman Islands.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies