Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-16&17.pdf

Soalan 16. Y.B. TUAN MOHO RAFIZI BIN RAMLI [ PANDAN ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah kriteria yang digunakan untuk melantik Bridge Partners Hong Kong menguruskan dana USD$2.3 bilion milik 1MDB dan bayaran tahunan yang dibayar kepada firma itu. Soalan 17. Y.B. DATO SERI ONG KA CHUAN [ TANJONG MALIM ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah langkah yang berkesan yang telah diambil oleh Kerajaan untuk mengawal-selia institusi-institusi kewangan di negara ini terhadap ancaman siber supaya sistem kewangan dalam negara ini selamat dan terjamin.

Download soalan-16.pdf — 929 KB

Filed under: 1MDB, cyber threat, BNM