Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
71 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 62
Y.B. DATO' ABD. AZIZ BIN HAJISHEIKH FADZIR [ KULIM BANDAR BAHARU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bilakah Kementerian Kewangan mengambil alih syarikat SRC International Sdn. Bhd. daripada 1MDB dan berapakah nilai dibayar untuk tujuan itu dan berapakah jumlah hutang ditanggung SRC International Sdn. Bhd. sehingga kini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-06-09 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 43
Tuan Tony Pua Kiam Wee [ Petaling Jaya Utara ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan kedudukan siasatan pihak polis ke atas penyelewengan dalam urus niaga 1MDB yang telah menyebabkan kerugian berbilion-bilion ringgit. Adakah Low Taek J ho telah disoalsiasat sebab dokumen-dokumen yang terbongkar menunjukkan bahawa wang 1MDB telah disalurkan ke dalam akaun beliau.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-06-10 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 65
Y.B. DATO MOHD ARIFF SABRI BIN ABDUL AZIZ [ RAUB ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :(a) Arul Kanda , CEO 1MDB dilaporkan telah mengemukakan dokumen palsu mengenai penyata bank Brazen Sky Ltd. Apakah tindakan yang diambil keatas CEO ini yang memalukan nama baik syarikat strategik Malaysia 1MDB; dan (b) pada jawapan untuk Soalan nombor 59 yang saya kemukakan pada 10-3-2015, Menteri Kewangan menyatakan bahawa wang sebanyak USD1.103 billion disimpan dalam BSI Singapore. BSI telah menafikan perkara ini dengan menyebutfakta pembohongan dokumen oleh Arul Kanda.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-06-17 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 67
Y .B . DATO' HAJI ABDUL RAHM AN BIN HAJI MOHAMAD [ LIPIS ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan hasil siasatan terhadap dakwaan timbulnya penyelewengan terhadap syarikat 1MDB.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-06-17 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 274
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAYA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN m enyatakan senarai pelaburan yang te lah dibuat oleh SRC International Bhd. yang berjum lah RM3.81 bilion se pe rti yang tercatat dalam penyata kewangan bertarikh 31 Mac 2014. Adakah SRC International akan memerlukan suntikan dana daripada Kementerian untuk membiayai bayaran faedah pinjaman syarikat.
Located in Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 51
Y .B . TUAN TO N Y PUA KIAM WEE [ PETALING JAYA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Bank Negara telah menerima kenyataan daripada pihak berkuasa Singapura bahawa penyata kewangan 1MDB atau anak syarikatnya telah dipalsukan. Adakah kumpulan 1MDB masih mempunyai US$1.1 bilion secara tunai dalam akaun Bank BSI, yang merupakan tebusan dari pelaburan Cayman Islands.
Located in Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 419
Y.B. TUAN HAJI KHALID BIN ABDUL SAMAD [ SHAH ALAM ] MENTERI KEWANGAN minta menyatakan (a) mengesahkan apakah benar dana yang di bawa pulang sebanyak RM1.103 bilion pada Januari 2015 dari Syarikat Brazonsky Limited, Cayman Islands di 'Redeem' atau dituntut semula telah di deposit dalam bentuk tunai di BSI-Bank Singapore; dan (b) apakah Auditor Dloyd sedar akan perkara tersebut ketika mengesahkan laporan kewangan 1MDB pada Mac 2014.
Located in Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document soalan-33.pdf
Soalan 33. Y.B. DR. KO CHUNG SEN KAMPAR minta MENTERI KEWANGAN menyatakan senarai aset semasa yang dimiliki oleh 1MDB dan nilai setiap satunya, jumlah liabiliti dan hutang semasa 1MDB dan jumlah bayaran faedah pada tahun ini dan 5 tahun yang Ialu, dan sama ada bayaran faedah ini diservis oleh aliran tunai dalaman atau daripada pinjaman.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-42.pdf
Soalan 42. Y.B. DR. KO CHUNG SEN KAMPAR minta MENTERI KEWANGAN menyatakan hasil tahunan, perbelanjaan dan penyata untung dan rugi bagi 1MDB sejak 2009; dan jumlah aliran tunai tahunan untuk 1MDB sejak 2009, dan cukai yang dibayar setiap tahun oleh 1MDB sejak 2009.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-44.pdf
Soalan 44. Tuan Lim Lip Eng Segambut minta PERDANA MENTERI menyatakan:- a) siapa dan tujuan beri derma sebanyak juta yang dimasukkan ke akaun peribadi Perdana Menteri dan ke mana dana itu telah diguna pakai; dan b) sumber sebenarnya bayaran juta yang dilaporkan hilang daripada 1MDB kepad International Petroleum Investment Co dan ke mana bayaran itu pergi disalurkan
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies