Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 62

Y.B. DATO' ABD. AZIZ BIN HAJISHEIKH FADZIR [ KULIM BANDAR BAHARU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bilakah Kementerian Kewangan mengambil alih syarikat SRC International Sdn. Bhd. daripada 1MDB dan berapakah nilai dibayar untuk tujuan itu dan berapakah jumlah hutang ditanggung SRC International Sdn. Bhd. sehingga kini.

Download soalan-62.pdf — 37 KB

Filed under: 1MDB