Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 274

Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAYA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN m enyatakan senarai pelaburan yang te lah dibuat oleh SRC International Bhd. yang berjum lah RM3.81 bilion se pe rti yang tercatat dalam penyata kewangan bertarikh 31 Mac 2014. Adakah SRC International akan memerlukan suntikan dana daripada Kementerian untuk membiayai bayaran faedah pinjaman syarikat.

Download soalan-274.pdf — 25 KB

Filed under: