Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / Collections / Core International Human Rights Instruments / Convention on the Rights of the Child

Convention on the Rights of the Child

Malaysian Parliamentary Replies on Convention on the Rights of the Child (CRC)
File PDF document Soalan 34
Dr. Ong Kian Ming [ Serdang ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan apa yang sedang dilakukan untuk memberi pendidikan kepada anak-anak pekerja asing di Malaysia dan sama ada kanak-kanak ini dibenarkan untuk belajar di sekolah-sekolah Kerajaan.
File PDF document Soalan 129
Dato' Sri Azalina binti Dato' Othman Said [ Pengerang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan (a) berapakah jumlah kanak-kanak di bawah umur 18 tahun yang berkahwin antara tahun 2000 dan 2014 mengikut pecahan kaum, agama, jantina dan negeri; dan (b) berapakah jumlah kes perceraian yang telah dicatatkan dalam tempoh sama yang melibatkan kategori umur yang tersebut.
File PDF document Soalan 209
Puan Kasthuriraani a/p Patto [ Batu Kawan ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan bilangan kes rogol, liwat, sumbang mahram dan kematian yang disebabkan oleh keganasan rumah tangga bagi lelaki, wanita dan kanak-kanak mengikut pecahan etnik, umur dan negeri dari tahun 2000 sehingga 2015.
File PDF document Soalan 229
Tuan Nga Kor Ming [ Taiping ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah bilangan kes rogol dan kes incest (sumbang mahram) dari tahun 2000 hingga 2015 dan apakah langkah Kerajaan untuk membanteras jenayah-jenayah yang menjijikkan ini.
File PDF document soalan-45.pdf
File PDF document Soalan 191
TUan Sim Chee Keong Bukit Mertajam minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan umur minimum perkahwinan bagi lelaki dan perempuan setiap negara di dunia.
File PDF document Soalan 198
Puan Kasthurina A/P Patto [Batu Kawan] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan bilangan kes perkahwinan kanak-kanak Islam dan bukan Islam sehingga umur 18 tahun mengikut pecahan etnik serta pecahan negeri dari tahun 2005 sehingga kini dan apakah usaha-usaha Kerajaan untuk membendung perkahwinan bawah umur ini.
File PDF document Soalan 358
Tuan Ahmad Marzuk bin Shaary Bachok minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan statistik kes penderaan dan penculikan kanak-kanak bagi tahun 2015 dan apakah Iangkah Kerajaan bagi menangani masalah ini.
File PDF document Soalan 39
File PDF document Soalan 37
Tuan Julian Tan Kok Ping [Stampin] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan statistik mengenai kes kehilangan ataupun penculikan kanak-kanak yang berumur 13 dan ke bawah. Senaraikan jumlah kes-kes setiap tahun semenjak 2012 mengikut negeri serta status penyiasatan.
File PDF document Soalan 28
Dr. Hajah Siti Mariah Binti Mahmud [Kota Raja] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan statistik perkahwinan kanak-kanak di seluruh negara mengikut negeri dan apakah kajian-kajian yang telah dilakukan ke atas perkahwinan bawah umur dan impak ke atas mereka dan masyarakat.
File PDF document Soalan 482
Puan Kasthuriraani AIP Patto [Batu Kawan] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan berapakah kanak?kanak yang didaftar sebagai OKU serta pecahan jenis ketidakupayaan yang dialami mengikut jantina dan kaum dan berapakah program pemulihan dalam komuniti yang ditubuhkan mengikut lokaliti mengikut jenis ketidakupayaan sehingga Oktober 2017.
File PDF document Soalan 509
Tuan Wong Chen [Kelana Jaya] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah kes perkahwinan bawah umur yang diluluskan oleh Mahkamah Syariah dalam tahun 2016 dan sampai September tahun 2017.
File PDF document Soalan 39
Datuk Koh Nai Kwong Alor Gajah minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan (a)Apakah bilangan orang dan kanak?kanak yang dilaporkan hilang di Malaysia tetapi sehingga masa sekarang belum ditemui, dan semasa kanak-kanak atau orang dilaporkan h?ang;dan (b)Apakah pencapaian kejayaan melalui kerjasama dengan Interpol antarabangsa serta negara jiran bagi mengurangkan kekerapan insiden kehilangan kanak- kanak.
File PDF document Soalan 40
Dr. Tan Seng Giew Kepong minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan bilangan kes perkahwinan kanak?kanak di Malaysia dan cara mencegah
File PDF document Soalan 537
Tuan (Manivanan all Gowindasamy [Kapar] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan pendirian Kerajaan Persekutuan mehgenai kontroversi- perkahwinan kanak?kanak di Malaysia. Adakah Kerajaan Persekutuan mempunyai kesungguhan politik (political will) untuk mengharamkan perkahwinan kanak?kanak di Malaysia; dan status sekiranya seseorang gadis di bawah umur 16 tahun meiakukan hubungan seks secata sukareia, adakah dia wajar didakwa, selain daripada lelaki yang didakwa atas rogol berkanun itu.
File PDF document Soalan 52
File PDF document Soalan 44
Dato' Ngeh Koo Ham '[Beruas] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah permohonan perkahwinan bawah umur yang diluluskan oleh Mahkamah Syariah pada tahun 2010 hingga 2017. Adakah latar belakang sosial ekonomi, agama, bangsa, luar bandar atau bandar mempunyai impak besar yang menyebabkan mereka berkahwin di bawah umur.
File PDF document Soalan 87
Tuan Nik Muhamad Abduh Bin Nik Abdul Aziz [Pasir Mas] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan biiangan kes penderaan kanak?kanak yang dilaporkan, apakah bentuk-bentuk penderaan yang berlaku clan adakah Kementerian berkenaan juga akan meminda Akta Kanak?Kanak 2001 bagi membolehkan hukuman berat dikenakan kepada pesalah.
File PDF document Soalan 49
SOALAN YB HAJAH ZURAIDA BINTI KAMARUDDIN [Ampang] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan apakah usaha Kerajaan dalam melarang perkahwinan bawah umur memandangkan Malaysia telah menerima satu resolusi Pertubuhan Bangsa Bersatu (PBB) untuk menghapuskan perkahwinan kanak-kanak pada Oktober 2013.
File PDF document Soalan 99
Dato Ar. Wan Mohammad Khairil Anuar bin Wan Ahmad [Kuala Kangsar] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan apakah takrifan perkahwinan bawah umur atau child marriage mengikut undang-undang yang sedia ada di Malaysia dan apakah Iangkah?Iangkah untuk mengurang dan menggalakkan masalah kahwin paksa clan force marriage.
File PDF document Soalan 28
Puan Hajah Zuraida binti Kamaruddin [ Ampang ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan langkah dan bantuan yang telah dan akan dijalankan ke atas isu kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di Semenanjung serta Sabah dan Sarawak berdasarkan perincian Kementerian Dalam Negeri bahawa jumlah kanak-kanak tersebut mencecah 14 ribu dari tahun 2013 sehingga April 2014.
File PDF document soalan-17&18.pdf
Soalan 17. Dato' Hasbullah bin Osman [ Gerik ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan bahawa sepanjang tahun 2008 hingga 2010 Malaysia telah mencatatkan 152,182 anak luar nikah atau tak sah tarat direkodkan. Apakah kerjasama yang telah dijalankan oleh pihak Kementerian dalam menangani isu di atas dan kes pembuangan bayi serta apakah tindakan Kerajaan dalam membendung gejala ini. Soalan 18. YB. Tuan Nga Kor Ming (Taiping) Minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan apakah rancangan dan langkah segera Kerajaan untuk membantu masyarakat luar bandar memandangkan kebelakangan ini harga komoditi utama negara seperti kelapa sawit, getah dan sarang burung walit masing-masing telah mengalami masalah:- kejatuhan harga yang ketara dan ini mendatangkan kesan kepada ekonomi luar bandar.
File PDF document Soalan 35
Tuan Ignatius Dorell Leiking [Penampang ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan langkah dan bantuan yang telah dan akan dijalankan ke atas isu kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di Semenanjung serta Sabah dan Sarawak berdasarkan perincian Kementerian Dalam Negeri bahawa jumlah kanak-kanak tersebut mencecah 14 ribu dari tahun 2013 sehingga April 2014.
File PDF document Soalan 12
Tuan Wong Tien Fatt @ Wong Nyuk Foh [ Sandakan ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :- (a)tindakan yang akan diambil oleh Kerajaan jika seorang anak yang lahir di Malayia tapi tidak mempunyai kewarganegaraan, kerana bapanya merupakan warganegara tetapi emaknya bukan warganegara, mereka tidak mempunyai sijil perkahwinan, maka permohonan telah pun dibuat dan ia telah lama menunggu jawapan, ini telah memberi banyak kesulitan kepada anak itu; dan
File PDF document soalan-18.pdf
Puan Hajah Zuraida binti Kamaruddin [ Ampang ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan sama ada kajian terhadap keperluan kepelbagaian pendidikan bagi kanak-kanak Kelainan Upaya telah dijalankan dan apakah rancangan kementerian bagi menangani keperluan kanak-kanak kelainan upaya selain pekak, bisu dan buta.
File PDF document Soalan-31.pdf
Soalan 31. Tuan R. Sivarasa [ Subang ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA Kementerian telah DAN MASYARAKAT memberhentikan menyatakan menerbitkan kenapa statistik-statistik berkenaan kes-kes rogol, keganasan rumah tangga dan serangan seksual terhadap kanak-kanak di dalam Iaman Kementerian sejak 2008 sehingga sekarang.
File PDF document Soalan 23
Datuk Seri Noh bin Haji Omar [ Tanjong Karang ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan berapakah jumlah kes yang telah ditemui oleh pihak Kementerian semenjak dari tahun 2010 sehingga 2013 seperti yang berlaku kepada adik Muhammad Firdaus Dullah yang telah dikurung dan didera sehingga mengalami masalah kesihatan yang teruk.
File PDF document Soalan 133
Puan Hajah Normala binti Abdul Samad [ Pasir Gudang ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan jumlah kes pembuangan dan penderaan bayi dan apakah program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian bagi membendung perkara ini yang kebiasaannya melibatkan golongan ibu muda.
File PDF document Soalan 347
Tuan Julian Tan Kok Ping [Stampin] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, DAN MASYARAKAT menyatakan jumlah bayi yang telah ditinggalkan oleh ibu belum berkahwin, yang hidup malahpun yang telah meninggal dunia di Malaysia terutamnya di Sarawak sejak tahun 2000. Seneraikan mengikut umur ibu bermula daripada yang belum cukup umur.

Document Actions