Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 99

Dato Ar. Wan Mohammad Khairil Anuar bin Wan Ahmad [Kuala Kangsar] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan apakah takrifan perkahwinan bawah umur atau child marriage mengikut undang-undang yang sedia ada di Malaysia dan apakah Iangkah?Iangkah untuk mengurang dan menggalakkan masalah kahwin paksa clan force marriage.

Download soalan-99.pdf — 710 KB

Filed under: Child Marriage