Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
18 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-41.pdf
YB. TUAN WONG CHEN minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan: a) adakah Kerajaan telah mendapatkan nasihat daripada firma undangundang perdagangan antarabangsa bereputasi, seperti White & Case, dalam perundingan Perkongsian Trans Pasifik (TPPA); dan b) berapakah jumlah peguam daripada Kementerian atau Kementerian lain yang terlibat sepenuh masa dalam perundingan TPPA.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-28 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-46.pdf
YB DATO' IR HAJI NAWAWI BIN AHMAD minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan berapa jumlah peningkatan perdagangan dan pelaburan dari ASEAN bagi tahun 2012-2013 dan apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak Kementerian bagi mengekalkan atau meningkatkan jumlah tersebut.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-48.pdf
TUAN HAJI KHALID BIN ABDUL SAMAD minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan sama ada kerajaan Malaysia akan menandatangani perjanjian TPPA dan sekiranya ya mengapa.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-44&45.pdf
Soalan 44. Y.B. DATUK WIRA HAJI AHMAD BIN HAMZAH minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan bilangan penerima, pelbagai jenis bantuan dan amaun dana yang dilulus dan diagihkan (berbanding jumlah peruntukan yang diluluskan) oleh Kerajaan untuk membantu individu usahawan dan syarikat mengikut kaum dan industri bagi tempoh 2012- 2014 serta langkah-langkah konkrit untuk memastikan lebih banyak berjaya diluluskan dan lebih ramai lagi Bumiputera menerimanya. Soalan 45. Tuan Lim Kit Siang [ Gelang Patah ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sama ada usaha 1Malaysia telah gagaI kerana Kerajaan gagal menyekat pembiakan kumpulan-kumpulan pelampau kaum dan agama.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-43.pdf
Y.B. DATUK KOH NAI KWONG minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan apakah hasil kajian mengenai kesan pemansuhan sistem Open Approved Permit (Open AP). Apakah tindakan yang akan diambil oleh Kerajaan terhadap pandangan lnstitut Automotif Malaysia (MAl) bahawa Open AP tidak menyumbang kepada pembangunan industri automotif.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-51&52.pdf
Soalan 51. YB. TUAN ER TECK HWA minta MENTER! PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan jumlah perdagangan secara langsung atau tidak di antara Malaysia dan Israel dari 1996 sehingga kini. Senaraikan syarikat terlibat, jenis produk dan nilai dagangan. Apakah tindakan Kerajaan terhadap syarikat yang mengambil komponen dari Israel walaupun mempunyai sumber dari negara lain. Soalan 52. DATO' DR. MUJAHID YUSOF RAWA[ PARIT BUNTAR- PAS] Minta MENTERI BELlA DAN SUKAN menyatakan adakah Kementerian bercadang memberikan peruntukan kepada persatuan-persatuan seni mempertahankan diri seperti silat, tomoi, silambam yang terdapat banyak di kawasan luar bandar. Apakah syaratnya jika ia boleh memberikan peruntukan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-28.pdf
YB. TUAN WONG CHEN [KELANA JAYA] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan bilangan penasihat layak (cleared advisors) yang telah dilantik sehingga kini untuk membantu dan memudahkan perundingan Perkongsian Trans Pasifik (TPPA) dan adakah terdapat GLCs atau GLICs yang telah menghantar penasihat untuk membantu.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-55.pdf
YB. DATO' NORAINI BINTI AHMAD minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan untuk memastikan sektor swasta di Malaysia telah bersedia menyahut peluang dan cabaran pewujudan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-13.pdf
DATUK JUSLIE BIN AJIROL [LIBARAN] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan faktor Malaysia tersenarai dalam 20 negara paling berdaya saing dalam Laporan Daya Saing Global 2014-2015 yang dikeluarkan Forum Ekonomi Dunia pada 3 September 2014.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-17&18.pdf
Soalan 17. YB TAN SRI DATO' SRI DR. JAMALUDDIN BIN MOHO JARJIS [ ROMPIN ] minta PERDANA MENTERI menyatakan: (a) usaha-usaha yang diambil oleh pihak Koridor Wilayah Timur (ECER) dalam menarik pelaburan luar ke kawasan Rompin dalam bidang perindustrian untuk memberi peluang pekerjaan dan menjana ekonomi setempat; dan (b) memaklum projek-projek yang telah dan akan dilaksanakan di dalam kawasan Parlimen Rompin di bawah ECER. Soalan 18. Tuan ldris bin Haji Ahmad [ Bukit Gantang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapa ramaikah saintis Malaysia yang menyahut seruan Kerajaan supaya pulang berkhidmat di dalam negara ini sehingga 2013 mengikut negara-negara yang mereka berkhidmat sebelum ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies