Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-54&55.pdf

Soalan 54. YB TUAN CHE MOHAMAD ZULKIFLY BIN JUSOH (SETIU) minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan adakah Kementerian bercadang untuk mengurangkan import produk Israel dan sekutunya serta menggantikan produk-produk tersebut dengan barangan keluaran tempatan sekali gus mengurangkan kebergantungan terhadap produk-produk import. Soalan 55. Y.B. DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM [ KUBANG PASU ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan mengenai DPN apakah dasar berkenaan telah dapat diimplementasikan sejak ianya diwujudkan dan apakah kekangan di dalam pelaksanaannya selain itu apakah wujudnya PR1MA merupakan saingan kepada DPN kerana PR1MA lebih bersifat komersial.

Download soalan-54.pdf — 672 KB

Filed under: MITI, Israel, embargo, trade, PR1MA