Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
8 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-20.pdf
Soalan 20. YB Tuan Haji Ahmad Lai bin Bujang Sibuti minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah perkembangan terkini Program Perumahan PR1MA di Sarawak, adakah Projek PR1MA akan dilaksanakan di Sarawak bermula 2016 dan adakah lokasi telah dikenalpasti di kawasan utara Sarawak seperti Bandar Raya Miri.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-53.pdf
Soalan 53. YB Datuk Jumat bin ldris Sepanggar minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah bilangan projek dan jumlah rumah yang sedang dan akan dibangunkan di kawasan Kota Kinabalu dan Sepanggar oleh PR1MA.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 11
YB Tuan Khoo Soo Seang [Tebrau] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Kerajaan untuk memastikan orang ramai lebih berhati-hati dengan spekulasi dan pemalsuan maklumat mengenai projek PR1MA.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-18 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-54&55.pdf
Soalan 54. YB TUAN CHE MOHAMAD ZULKIFLY BIN JUSOH (SETIU) minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan adakah Kementerian bercadang untuk mengurangkan import produk Israel dan sekutunya serta menggantikan produk-produk tersebut dengan barangan keluaran tempatan sekali gus mengurangkan kebergantungan terhadap produk-produk import. Soalan 55. Y.B. DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM [ KUBANG PASU ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan mengenai DPN apakah dasar berkenaan telah dapat diimplementasikan sejak ianya diwujudkan dan apakah kekangan di dalam pelaksanaannya selain itu apakah wujudnya PR1MA merupakan saingan kepada DPN kerana PR1MA lebih bersifat komersial.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-41&42.pdf
Soalan 41. YB Tuan Mohamed Azmin Bin Ali [ Gombak ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah jumlah peruntukan yang disediakan oleh Kerajaan untuk Skim Rent - to - Own (RTO) bagi projek PR1MA dan berapakah jumlah sasaran permohonan. Soalan 42. Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :- (a) jumlah Pekerja Asing Tanpa lzin (PATI) yang memenuhi pasaran pekerjaan dalam perladangan, perindustrian dan binaan; dan (b) adakah Kementerian berhasrat memberi permit kerja sementara melalui majikan mereka supaya mudah mengesan mereka dan menjana pendapatan negara.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-15.pdf
Y.B. TUAN KHOO SEANG [ TERBAU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan kesan syarat-syarat pinjaman perumahan yang semakin ketat sehingga ramai bakal pembeli rumah tidak berjaya mendapat pinjaman dari bank-bank. Apakah kesannya terhadap usaha Kerajaan membantu rakyat jelata memiliki rumah masingmasing serta terhadap industri perumahan sendiri dan ekonomi Negara amnya.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-18&19.pdf
Soalan 18. DR. HAJI IZANI BIN HAJI HUSIN (Pengkalan Chepa) Minta Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah menyatakan jalan-jalan kampung yang akan di naik tarafkan bagi tahun Pengkalan Chepa. Soalan 19. Y.B. DATO' SERI ONG KA CHUAN [ TANJONG MALIM ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan apakah perancangan yang akan dilaksanakan oleh Kerajaan bagi membantu golongan muda untuk memiliki rumah mereka sendiri, terutamanya di kawasan bandar memandangkan harga rumah di kawasan bandar adalah amat tinggi.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-37,38&39.pdf
Soalan 37. TUAN LIM LIP ENG [ SEGAMBUT 1 minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan jumlah pelaburan skim cepat kaya YSLM haram, status siasatan syarikat CDTUP International Sdn Bhd yang mempunyai hubung kait dengan YSLM. Mengapa wakil dan agen YSLM yang berada di Malaysia tidak ditangkap dan harta mereka tidak disita untuk membantu siasatan. Soalan 38. Y.B. DATUK JUSLIE BIN AJIROL [ LIBARAN ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan langkah Kerajaan dalam menangani pembiayaan perumahan yang ketat, kadar faedah yang tinggi, kuantiti pembinaan rendah, kenaikan harga rumah yang melampau dan kemampuan untuk rakyat memiliki semakin terhad serta masih berlaku secara meluas di negara ini. Soalan 39. VB DATO SERI REEZAL MERICAN BIN NAINA MERICAN [ KEPALA BATAS ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan memberikan penerangan tentang sejauh mana penguatkuasaan Akta Peranti Perubatan (Akta 737) setakat ini. Apakah ianya mempunyai kesan positif kepada industri perubatan di Malaysia.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies