Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-17&18.pdf

Soalan 17. YB TAN SRI DATO' SRI DR. JAMALUDDIN BIN MOHO JARJIS [ ROMPIN ] minta PERDANA MENTERI menyatakan: (a) usaha-usaha yang diambil oleh pihak Koridor Wilayah Timur (ECER) dalam menarik pelaburan luar ke kawasan Rompin dalam bidang perindustrian untuk memberi peluang pekerjaan dan menjana ekonomi setempat; dan (b) memaklum projek-projek yang telah dan akan dilaksanakan di dalam kawasan Parlimen Rompin di bawah ECER. Soalan 18. Tuan ldris bin Haji Ahmad [ Bukit Gantang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapa ramaikah saintis Malaysia yang menyahut seruan Kerajaan supaya pulang berkhidmat di dalam negara ini sehingga 2013 mengikut negara-negara yang mereka berkhidmat sebelum ini.

Download soalan-17.pdf — 1663 KB