Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
3 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-17&18.pdf
Soalan 17. YB TAN SRI DATO' SRI DR. JAMALUDDIN BIN MOHO JARJIS [ ROMPIN ] minta PERDANA MENTERI menyatakan: (a) usaha-usaha yang diambil oleh pihak Koridor Wilayah Timur (ECER) dalam menarik pelaburan luar ke kawasan Rompin dalam bidang perindustrian untuk memberi peluang pekerjaan dan menjana ekonomi setempat; dan (b) memaklum projek-projek yang telah dan akan dilaksanakan di dalam kawasan Parlimen Rompin di bawah ECER. Soalan 18. Tuan ldris bin Haji Ahmad [ Bukit Gantang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapa ramaikah saintis Malaysia yang menyahut seruan Kerajaan supaya pulang berkhidmat di dalam negara ini sehingga 2013 mengikut negara-negara yang mereka berkhidmat sebelum ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-13&14.pdf
Soalan 13. Datuk MadiusTangau [Tuaran] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah peruntukan yang telah diberikan oleh Kerajaan kepada Amanah lkhtiar Malaysia (AIM) dan apabila dilaksanakan nyatakan agihan kepada setiap negeri sejak AIM ditubuhkan serta keberkesanannya dalam pembasmian kemiskinan. Soalan 14. Tuan Ramkarpal Singh a/1 Karpal Singh [ Bukit Gelugor ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada usaha TalentCorp yang dilancarkan pada tahun 2011 telahpun berjaya dan sekiranya tidak, nyatakan alasan-alasannya.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-0-intro,8&9.pdf
Soalan 8. Tuan Hee Loy Sian [Petaling Jaya Selatan] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan kekangan yang dihadapi dalam Program Satu Negeri Satu Sungai yang gagal untuk memulihara dan mengembalikan kesemua 59 sungai yang tersenarai dalam kategori tercemar serta kawasan sekitarnya kepada keadaan asalnya. Soalan 9. Datuk Koh Nai Kwong [ Alor Gajah ] minta PERDANA MENTERI menyatakan hala tuju dan pencapaian TalentCorp serta bagaimanakah TalentCorp memastikan rakyat Malaysia balik berkhidmat akan tinggal terus di Malaysia dan pemindahan pengetahuan dan kemahiran.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies