Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-13&14.pdf

Soalan 13. Datuk MadiusTangau [Tuaran] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah peruntukan yang telah diberikan oleh Kerajaan kepada Amanah lkhtiar Malaysia (AIM) dan apabila dilaksanakan nyatakan agihan kepada setiap negeri sejak AIM ditubuhkan serta keberkesanannya dalam pembasmian kemiskinan. Soalan 14. Tuan Ramkarpal Singh a/1 Karpal Singh [ Bukit Gelugor ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada usaha TalentCorp yang dilancarkan pada tahun 2011 telahpun berjaya dan sekiranya tidak, nyatakan alasan-alasannya.

Download soalan-13.pdf — 2376 KB