Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
85 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 40
Dr. Tan Seng Giew Kepong minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan bilangan kes perkahwinan kanak?kanak di Malaysia dan cara mencegah
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2018-03-20 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-10_answer.pdf
Y.B. PUAN ALICE LAU KIONG YIENG [ LANANG ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Bantuan Rakyat IMalaysia (BRIM) akan diteruskan pada tahun- tahun yang akan datang dan bila BRIM akan ditambah sehingga RMI200 seperti yang dijanjikan oleh Perdana Menteri serta langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan supaya BRIM hanya diberi kepada pemohon yang layak dan tidak disalahgunakan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-28 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-29.pdf
Dato' Abd. Aziz bin Haji Sheikh Fadzir [ Kulim Bandar Baharu ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan apakah pelan tindakan yang telah dirangka untuk memastikan sasaran melahirkan 50% tenaga kerja mahir menjelang 2020 dapat dicapai.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-28 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-11.pdf
Dato' Wira Mohd Johari bin Baharom [ Kubang Pasu ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan mengenai pertikaian di sesebuah organisasi yang diambil tindakan oleh pihak Jabatan Perhubungan Perusahaan, Mahkamah Buruh, dan JTK sejak tahun 2010 sehingga kini. Apakah syarikat yang diambil tindakan dan di bawah akta manakah diambil tindakan dan apakah pihak kementerian bersedia untuk menyeragamkan Akta Pekerjaan 1955 antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-03 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-11.pdf
TUAN HAJI AHMAD NAZLAN BIN lORIS [ JERANTUT ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan berapakah jumlah perbelanjaan yang telah dibelanjakan sehingga kini oleh Kementerian dalam program mengawal kenaikan harga barang serta masih ada lagi program- program yang belum dijalankan, dan jika ada mengapa ia belum dilaksanakan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-30 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-29.pdf
YB. Tuan Nogeh Anak Gumbek [ Mas Gading ] minta MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN menyatakan kesan peningkatan kes pembunuhan dan penculikan pelancong asing di dalam negara terhadap jumlah pelancong yang berkunjung sempena Tahun Melawat Malaysia 2014.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-30 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-35.pdf
Datuk Koh Nai Kwong [ Alor Gajah] minta PERDANA MENTERI menyatakan status inisiatif Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam menempatkan pegawai integriti di setiap kementerian bagi memastikan perancangan program dan projek Kerajaan mematuhi panduan pencegahan rasuah negara.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-30 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-51.pdf
YB TUAN SIM CHEE KEONG [ BUKIT MERTAJAM ] Minta PERDANA MENTERI menyatakan statistik dari 2009 pecahan kelapa sawit oleh FELDA dan FELCRA 2013 yang 1) dijual terus kepada kilang pemprosesan minyak sawit mentah; dan 2) yang dijual melalui orang tengah/dealer (pusat pengutipan kelapa sawit), dalam peratus dan dalam nilai ringgit.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-30 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-0-intro,7,8,9,10&11.pdf
Soalan 7. Datuk Ahmad Jazlan bin Yaakub [ Machang ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakah Kementerian bercadang untuk mewujudkan sekolah khas atau khusus bagi pelajar Tingkatan Enam di setiap Pejabat Pendidikan Daerah sesuai dengan pengiktirafan mereka sebagai pelajar Pra Universiti. Soalan 8. YB Tuan Manivanan A/L Gowindasamy [ Kapar ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan:- i) jumlah bilangan klinik kesihatan awam dan swasta di seluruh negara mengikut pecahan setiap negeri, dan sama ada usahausaha pemantauan diadakan bagi memastikan perkhidmatan yang ditawarkan oleh setiap klinik adalah menepati piawaian untuk menjamin keselamatan dan kepentingan pesakit; dan ii) perincian kes demam denggi (pecahan untuk setiap negeri) dan bilangan kes kematian akibat demam denggi (pecahan untuk setiap negeri) untuk sepanjang tahun 2012, 2013 dan sehingga 30 September 2014. Soalan 9. Datuk Aaron Ago anak Dagang [ Kanowit ] minta MENTERI KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA menyatakan peratusan penduduk di luar bandar Sarawak dan Sabah yang belum mendapat liputan telefon dan perkhidmatan internet. Apakah rancangan Kerajaan bagi mengatasi masalah ini dan bilakah negara kita dapat mencapai 100% perkhidmatan tersebut. Soalan 10. Tuan Haji Nasrudin bin Hassan [ Temerloh ] minta . MENTERI PENDIDIKAN menyatakan :- (a) mekanisme yang disediakan bagi pelajar asing memohon kad pengenalan pelajar antarabangsa, i-Card; dan i (b) langkah-langkah yang dibuat bagi me~astikan semua pelajar asing memiliki i-Card dan tindakan-tindakan yang akan dikenakan sekiranya pelajar asing didapati tidak memiliki i-Card. Soalan 11. YB. DATO' HAJI ABDUL RAHMAN BIN HAJI MOHAMAD (LIPIS) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan status cadangan projek pembinaan Lebuh Raya Utama Tengah (Central Spine ExpresswayCSE) kepada pembangunan yang akan memberi manfaat kepada penduduk setempat.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-15.pdf
Y.B. TUAN KHOO SEANG [ TERBAU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan kesan syarat-syarat pinjaman perumahan yang semakin ketat sehingga ramai bakal pembeli rumah tidak berjaya mendapat pinjaman dari bank-bank. Apakah kesannya terhadap usaha Kerajaan membantu rakyat jelata memiliki rumah masingmasing serta terhadap industri perumahan sendiri dan ekonomi Negara amnya.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies