Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
85 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 39
YB. DATO' SERI REEZAL MERICAN BIN NAINA MERICAN (KEPALA BATAS) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan senarai syarikat konsesi tol di seluruh Malaysia; apakah tarikh tamat konsesi mereka secara berasingan, apakah jumlah pengguna harian masing-masing.
Located in Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 21
Tuan Sim Chee Keong [ Bukit Mertajam ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah jenayah seksual yang dilaporkan pada tahun 2014 mengikut pecahan negeri, kaum, umur mangsa dan pemangsa. Nyatakan jumlah kes tersebut yang dibawa ke mahkamah dan jumlah kes yang telah disabitkan kesalahan.
Located in Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 209
Puan Kasthuriraani a/p Patto [ Batu Kawan ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan bilangan kes rogol, liwat, sumbang mahram dan kematian yang disebabkan oleh keganasan rumah tangga bagi lelaki, wanita dan kanak-kanak mengikut pecahan etnik, umur dan negeri dari tahun 2000 sehingga 2015.
Located in Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 229
Tuan Nga Kor Ming [ Taiping ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah bilangan kes rogol dan kes incest (sumbang mahram) dari tahun 2000 hingga 2015 dan apakah langkah Kerajaan untuk membanteras jenayah-jenayah yang menjijikkan ini.
Located in Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 385
Ust. Datuk Dr. Mohd. Khairuddin bin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan statistik jenayah keganasan dan jenayah harta benda bagi tahun 2011 hingga 2015 mengikut negeri-negeri.
Located in Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document soalan-18.pdf
Soalan 18. Y.B. SERI .TIONG KING SING minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan: berapa jumlah bajet tahunan diperuntukkan kepada pejabat Iuar negara unthIk agensi seperti MIDA sejak tahun 2010 hingga 2015 bagi tujuan?penggalakan perdagangan dan pelaburan terutamanya di Jepun, Korea Selatan dan Taiwan; dan apakah piawaian yang digunakan oleh MATRADE dan MIDA untuk menilai jumlah perdagangan atau pelaburan di setiap negara dalam menyediakan laporan tahunan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-25.pdf
Soalan 25. Tuan Sim Chee Keong (Bukit Mertajam) minta Menteri Dalam Negeri menyatakan di jabatan mana 11,757 anggota PDRM yang baru ditempatkan serta statistik jumlah polis terkini mengikut pecahan jabatan, jantina dan negeri.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 24
Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz Pasir Mas minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan statistik kadar jenayah mengikut kategori umur setiap tahun sejak 2010.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-29 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 198
Puan Kasthurina A/P Patto [Batu Kawan] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan bilangan kes perkahwinan kanak-kanak Islam dan bukan Islam sehingga umur 18 tahun mengikut pecahan etnik serta pecahan negeri dari tahun 2005 sehingga kini dan apakah usaha-usaha Kerajaan untuk membendung perkahwinan bawah umur ini.
Located in Documents / 2016 March Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 358
Tuan Ahmad Marzuk bin Shaary Bachok minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan statistik kes penderaan dan penculikan kanak-kanak bagi tahun 2015 dan apakah Iangkah Kerajaan bagi menangani masalah ini.
Located in Documents / 2016 March Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)