Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-48.pdf

Y.B. Datuk Wira Haji Ahmad Bin Hamzah [JASIN] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai hab halal global dan apakah hasil atau kejayaan yang telah di capai setakat ini dari segi sumbangan kepada peningkatan pelaburan dan pembangunan industri.

Download soalan-48.pdf — 663 KB

Filed under: MITI, halal