Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
71 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 274
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAYA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN m enyatakan senarai pelaburan yang te lah dibuat oleh SRC International Bhd. yang berjum lah RM3.81 bilion se pe rti yang tercatat dalam penyata kewangan bertarikh 31 Mac 2014. Adakah SRC International akan memerlukan suntikan dana daripada Kementerian untuk membiayai bayaran faedah pinjaman syarikat.
Located in Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 78
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAYA UTARA ] m inta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah jumlah pelaburan SRC International Sdn. Bhd. dalam Syarikat Gobi Coal & Energy Limited (GCE) di Mongolia. Apakah peratusan saham yang dipegang dalam syarikat GCE dan nilai semasa pegangan tersebut yang diambil kira dalam penyata kewangan SRC International yang terkini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-20 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 52
Y.B. DATO' ABD. AZIZ BIN HAJI SHEIKH FADZIR [ KULIM BANDAR BAHARU ] minta MENTERI KEWANGAN m enyatakan apakah tujuan utama SRC International ditubuhkan, jenis pelaburan yang disertai oleh SRC International dan daripada manakah syarikat ini mendapatkan modal pelaburan . Jika syarikat ini sudah d iju a l kepada Menteri Kewangan (Diperbadankan), nyatakan bilakah ta rikh ianya dijual dan harga ianya dijual serta projek yang sedang dan akan dijalankan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 33
Dato' Haji Zainudin bin Ismail Jelebu minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah tindakan yang telah dan sedang diambil oleh Kerajaan ke atas akhbar dan penerbit Sarawak Report, The Edge, World Street Journal (WSJ) yang menyiarkan berita yang dikatakan tidak benar, berniat jahat dan menggunakan sumber yang tidak sah; dan apakah tindakan yang sedang dan telah diambil terhadap individu-individu yang nama mereka disebut di dalam pengakuan Xavier Andre Justo (telah dipenjara di Thailand) dikatakan terlibat dengan pembelian maklumat curi berkaitan 1MDB.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-12-02 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 39
Y.B. HAJI MAHFUZ BIN OMAR POKOK SENA minta MENTERI KEWANGAN menyatakan senarai konsortium dan pembida - pembida yang telah disenarai pendekkan dan kaedah serta kriteria pembidaan untuk Edra Energy anak syarikat milikan penuh dan bila akan dimuktamadkan; dan tanah dan projek Bandar 1MaIaysia.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-12-02 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-35.pdf
Y.B. TUAN MANIVANAN A/L GOWINDASAMY [ KAPAR ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :- a) bilangan dan nilai aset tenaga yang dimiliki oleh 1Malaysia Development Bhd (lMDB) masing-masing di dalam dan luar negara; serta menjelaskan mengenai bilangan dan nilai kontrak yang berkaitan dengan penjanaan kuasa yang dianugerahkan oleh kerajaan Malaysia kepada lMDB; dan b) terangkan secara terperinci bagaimanakah lMDB yang memainkan peranan sebagai sumber dana mewakili kekayaan Negara mempunyai hutang terkumpul kira-kira RM38 bilion selepas hanya lima tahun beroperasi.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-03 Parliamentary Replies
File PDF document Laporan Prosiding 1MDB: Shahrol Azral Ibrahim Halmi (mantan Ketua Pegawai Eksekutif) Bahagian Kedua
LAPORAN PROSIDING MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA Mengenai: Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) (Bahagian Kedua) Kementerian Kewangan 1Ma|aysia Development Berhad: YBhg. Datuk Shahrol Azral Ibrahim Halmi (mantan Ketua Pegawai Eksekutif) PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KETIGA
Located in Documents / / 2016 / Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
File PDF document Laporan Prosiding 1MDB: Shahrol Azral Ibrahim Halmi (mantan Ketua Pegawai Eksekutif) Bahagian Pertama
LAPORAN PROSIDING MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA Mengenai: Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) (Bahagian Pertama) Kementerian Kewangan 1Ma|aysia Development Berhad: YBhg. Datuk Shahrol Azral Ibrahim Halmi (mantan Ketua Pegawai Eksekutif) PARLIMEN KETIGA BELASPENGGAL KETIGA
Located in Documents / / 2016 / Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
File PDF document soalan-48.pdf
YB. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAVA UTARA] Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan sebab sebuah loji tenaga 2,000MW yang hanya perlu dikomisyen pada tahun 2021 telah ditawarkan tanpa sebarang tender terbuka kepada anak syarikat 1Malaysia Development Bhd. (1 MDB). Adalah tawaran ini diperlukan untuk membantu 1MDB menyenaraikan anak syarikatnya.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-29.pdf
Y.B. TUAN LIM LIP ENG [ SEGAMBUT] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan tujuan Kerajaan menubuhkan lMalaysia Development Berhad (lMDB), kaedah digunakan untuk mengumpul dana, jumlah dana terkini, apakah pencapaian-pencapaiannya dan apakah perbezaan peranan di antara lMDB dengan Khazanah Nasional dan Permodalan Nasional Berhad.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies