Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 52

Y.B. DATO' ABD. AZIZ BIN HAJI SHEIKH FADZIR [ KULIM BANDAR BAHARU ] minta MENTERI KEWANGAN m enyatakan apakah tujuan utama SRC International ditubuhkan, jenis pelaburan yang disertai oleh SRC International dan daripada manakah syarikat ini mendapatkan modal pelaburan . Jika syarikat ini sudah d iju a l kepada Menteri Kewangan (Diperbadankan), nyatakan bilakah ta rikh ianya dijual dan harga ianya dijual serta projek yang sedang dan akan dijalankan.

Download soalan-52.pdf — 45 KB

Filed under: 1MDB