Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
20 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-21,22&23.pdf
Soalan 21. Datuk Dr. Haji Abd. Latiff bin Haji Ahmad [ Mersing ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan adakah Kementerian bercadang untuk menambahkan bantuan kewangan kepada penerima bantuan kebajikan memandangkan Kerajaan akan melaksanakan GST pada tahun 2015. Jika tiada, apakah usaha Kementerian untuk membantu mereka. Soalan 22. Tuan Shamsul Iskandar bin Mohd Akin [ Bukit Katil ] minta MENTERI PENGANGKUT AN menyatakan status berkenaan mendapan yang kerap berlaku di KLIA 2 dan tahap keselamatan di KLIA 2 susulan penutupan 9 tempat letak kapal terbang di sebabkan oleh kebocoran saluran bahan api baru-baru ini. Soalan 23. Datuk Raime bin Unggi [ Tenom ] minta MENTERI KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA menyatakan pencapaian "hits" yang menonton siaran langsung sidang perbahasan Parlimen Malaysia menerusi Iaman web RTM iaitu rtmparlimen.gov.my yang diperkenalkan pada tahun 2013 lalu dan sejauh manakah tontonan ramai bagi rancangan siaran langsung sidang perbahasan menerusi saluran TV1 bagi tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan sepuluh bulan pertama 2014.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-32.pdf
TUAN CHARLES ANTHONY SANTIAGO [ KLANG ] minta PERDANA MENTERI menyatakan dasar Kerajaan untuk kurangkan kadar ketidaksamaan pendapatan (income inequality) yang sedang meningkat. Adakah fenomena "inequality" akan menjadi lebih buruk dengan pelaksanaan GST.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-53.pdf
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAVA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah dan peratus syarikat yang telah mendaftar untuk pelaksanaan GST, kesiap-sediaan sistem IT untuk mengendalikan cukai tersebut dan sama ada tarikh pelaksanaan pada April 2015 lebih wajar ditunda.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-42.pdf
Soalan 42. Y.B. TUAN MOHO RAFIZI BIN RAMLI [ PANDAN ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan pengesahan sama ada Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) akan dikenakan ke atas penjualan petrol dan diesel kepada orang ramai. Soalan 43. Y.B. RAJA DATO' KAMARUL BAHRIN SHAH BIN RAJA AHMAD [ KUALA TERENGGANU ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan memandangkan fasa pertama pembinaan Pasar Baru Cabang Tiga, Kuala Terengganu jelas melanggar garis panduan Kementerian mengikut jawapan Kementerian Kesihatan Parlimen pada sesi awal 2014, adakah fasa kedua pembinaan tersebut yang melibatkan pembinaan jenis bangunan yang sama akan dihentikan melalui 'stop work order' dari Kementerian. Soalan 44. YB Tuan Chong Chieng Jen [ Bandar Kuching ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan apakah sebabnya projek pembinaan Hospital Umum Sri Aman terbengkalai walaupun ia telah dijanji oleh Perdana Menteri dalam tahun 2011 bahawa ia akan disiapkan pada hujung tahun 2013.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-0-intro.pdf
Soalan 10. Tuan Haji Nasrudin bin Hassan [ Temerloh ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan langkah-langkah yang dibuat bagi meningkatkan kualiti program pendidikan guru khususnya di Universiti Pendidikan Sultan ldris (UPSI) dan lnstitut-institut Pendidikan Guru (lPG) agar turut mendapat pengiktirafan oleh badan antarabangsa seperti Teacher Education Accreditation Council (TEAC) yang berpusat di Amerika Syarikat. Soalan 11. Y.B. TUAN HJ. AHMAD LAI BIN BUJANG [ SIBUTI ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sejak skim perlindungan i-BR1M diperkenalkan kepada penerima BR1 M 3.0 seluruh Malaysia: a. berapakah jumlah penerima perlindungan i-BR1 M yang telah diagihkan kepada penerima BR1 M 3.0 yang 'affimpa kematian I kemalangan sepanjang tempoh perlindungan; dan b. adakah kerajaan akan meneruskan program perlindungan i-BR1 M ini. Soalan 12. Puan Hajah Fuziah binti Salleh [ Kuantan ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan pelan penambahbaikan dari segi persediaan untuk menghadapi banjir pada musim tengkujuh tahun ini dan mekanisme bagi meminimumkan kesan bencana alam tersebut.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-11.pdf
Soalan 11. Y.B. TUAN ANUAR BIN ABD. MANAP [ SEKIJANG ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bilakah tarikh akhir bagi pihak Kementerian untuk memuktamadkan senarai barangan yang akan dikecualikan daripada Akta Cukai Barangan dan Perkhidmatan atau GST.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-04 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-45.pdf
Soalan 45. Y.B. DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHD HARUN NARRASHID [ KOTA TINGGI ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan berapakah jumlah sehingga kini syarikat yang telah berdaftar untuk melaksanakan GST.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-10 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 3
Y.B. TUAN FONG KUI LUN [ BUKIT BINTANG ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bilangan syarikat yang telah berdaftar dengan jabatan Kastam berhubung GST setakat 28 Februari 2015, anggaran syarikat yang belum/tidak berdaftar dan apakah tindakan ke atas peniagapeniaga yang telah mengutip cukai GST sebelum tarikh dikuatkuasakan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-12 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 502
Y.B. TUAN CHUA TIAN CHANG [ BATU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan berapa ramai pesalah yang telah ditangkap oleh pihak Kementerian atas kesalahan tidak mengikut prosedur perlaksanaan GST. Senaraikan mengikut kategori.
Located in Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document soalan-49&50.pdf
Soalan 49. Y.B. TUAN NIK MOHAMAD ABDUH BIN NIK ABDUL AZIZ PASIR MAS minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah Kerajaan bercadang bagi memperhalusi semula perlaksanaan GST dalam keadaan kos sara hidup yang tinggi ketika ini. Soalan 50. TUAN CHUA TIAN CHANG TIAN CHUA BATU minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sejak bilakah sistem KEJARA telah digantung. Mengapa sistem KEJARA yang diluluskan Kementerian kini dianggap tidak boleh dipakai lagi. Apakah tindakan yang telah diambil pihak Kementerian terhadap ke semua pesalah yang rekodnya masih lagi di sistem KEJARA.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies