Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-0-intro.pdf

Soalan 10. Tuan Haji Nasrudin bin Hassan [ Temerloh ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan langkah-langkah yang dibuat bagi meningkatkan kualiti program pendidikan guru khususnya di Universiti Pendidikan Sultan ldris (UPSI) dan lnstitut-institut Pendidikan Guru (lPG) agar turut mendapat pengiktirafan oleh badan antarabangsa seperti Teacher Education Accreditation Council (TEAC) yang berpusat di Amerika Syarikat. Soalan 11. Y.B. TUAN HJ. AHMAD LAI BIN BUJANG [ SIBUTI ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sejak skim perlindungan i-BR1M diperkenalkan kepada penerima BR1 M 3.0 seluruh Malaysia: a. berapakah jumlah penerima perlindungan i-BR1 M yang telah diagihkan kepada penerima BR1 M 3.0 yang 'affimpa kematian I kemalangan sepanjang tempoh perlindungan; dan b. adakah kerajaan akan meneruskan program perlindungan i-BR1 M ini. Soalan 12. Puan Hajah Fuziah binti Salleh [ Kuantan ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan pelan penambahbaikan dari segi persediaan untuk menghadapi banjir pada musim tengkujuh tahun ini dan mekanisme bagi meminimumkan kesan bencana alam tersebut.

Download soalan-0-intro.pdf — 2156 KB