Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
4 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-0-intro.pdf
Soalan 10. Tuan Haji Nasrudin bin Hassan [ Temerloh ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan langkah-langkah yang dibuat bagi meningkatkan kualiti program pendidikan guru khususnya di Universiti Pendidikan Sultan ldris (UPSI) dan lnstitut-institut Pendidikan Guru (lPG) agar turut mendapat pengiktirafan oleh badan antarabangsa seperti Teacher Education Accreditation Council (TEAC) yang berpusat di Amerika Syarikat. Soalan 11. Y.B. TUAN HJ. AHMAD LAI BIN BUJANG [ SIBUTI ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sejak skim perlindungan i-BR1M diperkenalkan kepada penerima BR1 M 3.0 seluruh Malaysia: a. berapakah jumlah penerima perlindungan i-BR1 M yang telah diagihkan kepada penerima BR1 M 3.0 yang 'affimpa kematian I kemalangan sepanjang tempoh perlindungan; dan b. adakah kerajaan akan meneruskan program perlindungan i-BR1 M ini. Soalan 12. Puan Hajah Fuziah binti Salleh [ Kuantan ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan pelan penambahbaikan dari segi persediaan untuk menghadapi banjir pada musim tengkujuh tahun ini dan mekanisme bagi meminimumkan kesan bencana alam tersebut.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-9.pdf
Y. B. TUAN HAJI AHMAD NAZLAN BIN lORIS [ JERANTUT] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan untuk membantu rakyat yang berpendapatan antara RM2,500 ke RM4,000 sebulan dalam menghadapi kesan kenaikan kos sara hidup pada masa kini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-10.pdf
Y.B. PUAN ALICE LAU KIONG YIENG [ LANANG ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Bantuan Rakyat IMalaysia (BRIM) akan diteruskan pada tahun- tahun yang akan datang dan bila BRIM akan ditambah sehingga RMI200 seperti yang dijanjikan oleh Perdana Menteri serta langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan supaya BRIM hanya diberi kepada pemohon yang layak dan tidak disalahgunakan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-28 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-10_answer.pdf
Y.B. PUAN ALICE LAU KIONG YIENG [ LANANG ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Bantuan Rakyat IMalaysia (BRIM) akan diteruskan pada tahun- tahun yang akan datang dan bila BRIM akan ditambah sehingga RMI200 seperti yang dijanjikan oleh Perdana Menteri serta langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan supaya BRIM hanya diberi kepada pemohon yang layak dan tidak disalahgunakan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-28 Parliamentary Replies