Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / Collections / Public Interest Topics / Child Marriage

Child Marriage

File PDF document Soalan 40
Dr. Tan Seng Giew Kepong minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan bilangan kes perkahwinan kanak?kanak di Malaysia dan cara mencegah
File PDF document Soalan 509
Tuan Wong Chen [Kelana Jaya] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah kes perkahwinan bawah umur yang diluluskan oleh Mahkamah Syariah dalam tahun 2016 dan sampai September tahun 2017.
File PDF document Soalan 28
Dr. Hajah Siti Mariah Binti Mahmud [Kota Raja] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan statistik perkahwinan kanak-kanak di seluruh negara mengikut negeri dan apakah kajian-kajian yang telah dilakukan ke atas perkahwinan bawah umur dan impak ke atas mereka dan masyarakat.
File PDF document Soalan 44
Dato' Ngeh Koo Ham '[Beruas] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah permohonan perkahwinan bawah umur yang diluluskan oleh Mahkamah Syariah pada tahun 2010 hingga 2017. Adakah latar belakang sosial ekonomi, agama, bangsa, luar bandar atau bandar mempunyai impak besar yang menyebabkan mereka berkahwin di bawah umur.
File PDF document Soalan 537
Tuan (Manivanan all Gowindasamy [Kapar] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan pendirian Kerajaan Persekutuan mehgenai kontroversi- perkahwinan kanak?kanak di Malaysia. Adakah Kerajaan Persekutuan mempunyai kesungguhan politik (political will) untuk mengharamkan perkahwinan kanak?kanak di Malaysia; dan status sekiranya seseorang gadis di bawah umur 16 tahun meiakukan hubungan seks secata sukareia, adakah dia wajar didakwa, selain daripada lelaki yang didakwa atas rogol berkanun itu.
File PDF document Soalan 49
SOALAN YB HAJAH ZURAIDA BINTI KAMARUDDIN [Ampang] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan apakah usaha Kerajaan dalam melarang perkahwinan bawah umur memandangkan Malaysia telah menerima satu resolusi Pertubuhan Bangsa Bersatu (PBB) untuk menghapuskan perkahwinan kanak-kanak pada Oktober 2013.
File PDF document Soalan 198
Puan Kasthurina A/P Patto [Batu Kawan] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan bilangan kes perkahwinan kanak-kanak Islam dan bukan Islam sehingga umur 18 tahun mengikut pecahan etnik serta pecahan negeri dari tahun 2005 sehingga kini dan apakah usaha-usaha Kerajaan untuk membendung perkahwinan bawah umur ini.
File PDF document Soalan 191
TUan Sim Chee Keong Bukit Mertajam minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan umur minimum perkahwinan bagi lelaki dan perempuan setiap negara di dunia.
File PDF document Soalan 99
Dato Ar. Wan Mohammad Khairil Anuar bin Wan Ahmad [Kuala Kangsar] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan apakah takrifan perkahwinan bawah umur atau child marriage mengikut undang-undang yang sedia ada di Malaysia dan apakah Iangkah?Iangkah untuk mengurang dan menggalakkan masalah kahwin paksa clan force marriage.
File PDF document Soalan 129
Dato' Sri Azalina binti Dato' Othman Said [ Pengerang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan (a) berapakah jumlah kanak-kanak di bawah umur 18 tahun yang berkahwin antara tahun 2000 dan 2014 mengikut pecahan kaum, agama, jantina dan negeri; dan (b) berapakah jumlah kes perceraian yang telah dicatatkan dalam tempoh sama yang melibatkan kategori umur yang tersebut.

Document Actions