Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
24 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-54.pdf
Dato' Seri Tiong King Sing (Bintulu) Minta Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah menyatakan: (a) adakah pihak Kementerian berhasrat untuk menambah atau menaikkan jumlah peruntukan untuk melaksanakan Projek Jalan Kampung Jalan Perhubungan Desa untuk Parlimen Bintulu terutamanya kawasan Suai dan Niah yang jaraknya melebihi 5km panjang; dan (b) adakah pihak Kementerian membuat kajian terlebih dahulu sebelum meluluskan permohonan ini atau berdasarkan kepada faktor yang lain.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-28 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-48.pdf
TUAN HEE LOY SIAN [ PETALING JAYA SELATAN] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan satu badan penguatkuasaan bagi mewakili PRISM, RPM, MACP dan PPM yang memusatkan pengutipan lesen hak cipta lagu bagi peniaga dan restoran yang menyiarkan lagu di premis perniagaan mereka dan berapakah kadar lesen tersebut.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-03 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-54.pdf
YB. TUAN OSCAR LING CHAI YEW (SIBU) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan jumlah peruntukan untuk Pan Borneo Trunk Road Sarawak bagi tahun 2015. Senaraikan jenis projek yang akan dilancarkan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-30 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-56.pdf
Dato' Fauzi Bin Abdul Rahman [ lndera Mahkota ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilakah Kerajaan bercadang untuk menghapuskan Akta Hasutan 1948 bagi menepati janji Perdana Menteri sebagai satu langkah transformasi politiknya.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-22.pdf
Tuan M. Kulasegaran [ lpoh Barat ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan berikutan RM50 juta telah diperuntukkan khas untuk penambahbaikan dan penyelenggaraan SJKT dalam Bajet 2014. Berapakah sekolah yang terlibat dan Kementerian adalah diminta mengeluarkan senarai nama sekolah, peruntukan bagi setiap sekolah, skop kerja dan status terkini kerja-kerja penambahbaikan dan penyelenggaraan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-31.pdf
TUAN TAN KOK WAI [ CHERAS] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN menyatakan berapa banyak tapak-tapak tanah dan jumlah keluasan keseluruhannya di Kuala Lumpur yang masih dimiliki oleh DBKL dan nyatakan setiap tapak tanah yang dijual kepada pembeli swasta setiap tahun dari tahun 2011 dengan menyebut perincian setiap lokasi, keluasan, harga jualan, nama pembeli-pembeli dan tujuan pembelian dan sama ada tanah dijual secara tender terbuka, jika tidak, mengapa.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-37.pdf
Tuan Loke Siew Fook [ Seremban ] minta PERDANA MENTERI menyatakan butiran terperinci untuk segala perbelanjaan yang ditanggung oleh Kerajaan sepanjang percutian YAB Perdana Menteri di Eropah dari 31 Julai hingga 15 Ogos 2014.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-47.pdf
Soalan 47. Dato' Seri Tiong King Sing [ Bintulu ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan :a) Apakah status dan perkembangan kerja pendalaman muara sungai di Sungai Sibiyu (deepening work) dan Sungai Kemena (dredging work) yang telah sekian lama tertangguh; dan b) Apakah pihak Kementerian mempunyai rancangan jangka masa panjang yang teliti dan berkesan untuk mengatasi masalah banjir kilat yang sering kali melanda Bandar Bintulu terutamanya selepas hujan lebat.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-05 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 43
Tuan Oscar Ling Chai Yew [ Sibu ] minta PERDANA MENTERI menyatakan langkah untuk memulihkan keyakinan orang ramai terhadap SPRM. Adakah Kerajaan akan memberi kuasa mendakwa kepada SPRM. Apakah tindakan yang akan diambil kepada pegawai SPRM yang mengakibatkan kematian Teo Beng Hock.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-06 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 366
Located in Documents / 2014 October-November Parliamentary Session / Written Questions (Soalan Bertulis)