Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / Documents / 2015 May-June Parliamentary Session / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-06-08 Parliamentary Replies

2015-06-08 Parliamentary Replies

File PDF document soalan-12.pdf
File PDF document soalan-13.pdf
File PDF document soalan-0-intro.pdf
File PDF document soalan-14.pdf
File PDF document soalan-15.pdf
File PDF document soalan-16.pdf
File PDF document soalan-17.pdf
File PDF document soalan-18.pdf
File PDF document soalan-19.pdf
File PDF document soalan-20.pdf
File PDF document soalan-21.pdf
File PDF document soalan-22.pdf
File PDF document soalan-23.pdf
File PDF document soalan-24.pdf
File PDF document soalan-27.pdf
File PDF document soalan-29.pdf
File PDF document soalan-28.pdf
File PDF document soalan-30.pdf
File PDF document soalan-32.pdf
File PDF document soalan-33.pdf
File PDF document Soalan 34
Dr. Ong Kian Ming [ Serdang ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan apa yang sedang dilakukan untuk memberi pendidikan kepada anak-anak pekerja asing di Malaysia dan sama ada kanak-kanak ini dibenarkan untuk belajar di sekolah-sekolah Kerajaan.
File PDF document soalan-35.pdf
File PDF document soalan-37.pdf
File PDF document soalan-37_1435138746.pdf
File PDF document soalan-39.pdf
File PDF document soalan-39_1435138746.pdf
File PDF document soalan-41.pdf
File PDF document soalan-42.pdf
File PDF document soalan-43.pdf
File PDF document soalan-43_1435138746.pdf
File PDF document soalan-44.pdf
File PDF document soalan-46.pdf
File PDF document soalan-48.pdf
File PDF document soalan-47.pdf
File PDF document soalan-49.pdf
File PDF document soalan-51.pdf
File PDF document soalan-52.pdf
File PDF document soalan-53.pdf
File PDF document soalan-54.pdf
File PDF document soalan-55.pdf
File PDF document soalan-56.pdf
File PDF document soalan-57.pdf
File PDF document soalan-58.pdf
File PDF document soalan-59.pdf
File PDF document soalan-60.pdf
File PDF document soalan-61.pdf
File PDF document soalan-62.pdf
File PDF document soalan-63.pdf
File PDF document soalan-64.pdf
File PDF document soalan-65.pdf
File PDF document Soalan 66
Y.B. TUAN MOHAMED HANIPA BIN MAIDIN [ SEPANG ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan a. apakah halangan-halangan yang menghalang wang 1MDB sebanyak RM4 bilion dibawa balik ke Malaysia dan disimpan di BSI iaitu sebuah "private bank" di Singapura sedangkan berdasarkan laporan kewangan BSI yang terbaru yang disiarkan di laman sesawangnya, BSI dilaporkan mangalami kerugian sebanyak US$722 juta; dan b. apakah peranan Ashmore Investment Management Ltd, sebuah institusi kewangan di United Kingdom dalam urusan perniagaan antara 1MDB dan Petro-Saudi khususnya peranan eksekutif seniornya iaitu Patrick Mahony.
File PDF document soalan-67.pdf
File PDF document soalan-68.pdf
File PDF document soalan-69.pdf
File PDF document Soalan 70
Y.B. DR. KO CHUNG SEN [ KAMPAR ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan:- a. bilangan m esyuarat lembaga yang diadakan oleh 1MDB setiap tahun untuk 5 tahun yang lalu; dan b. bilangan m esyuarat yang dihadiri oleh Pengerusi Lembaga Penasihat, Dato 'Seri Najib Tun Razak se tia p tahun dan im buhan tahunan untuk Pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB.
File PDF document soalan-71.pdf
File PDF document soalan-73.pdf
File PDF document soalan-74.pdf
File PDF document soalan-75.pdf
File PDF document soalan-77.pdf
File PDF document soalan-78.pdf
File PDF document soalan-79.pdf
File PDF document soalan-80.pdf
File PDF document soalan-81.pdf
File PDF document Soalan 82
Y.B. DATO' ABD. AZIZ BIN HAJI SHEIKH FADZIR [ KULIM BANDAR BAHARU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan berapakah jumlah keseluruhan syarikat m ilik Kerajaan seperti (Pembinaan PFI Sdn. Bhd.) dan (Pembinaan BLT Sdn. Bhd.) atau pun perbelanjaan yang diklasifikasikan sebagai off balance sheet yang ditanggung oleh Kerajaan dan berapakah jumlah pembayaran bulanan/tahunan bagi tujuan tersebut.
File PDF document soalan-83.pdf
File PDF document soalan-84.pdf