Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
20 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-20.pdf
Soalan 20. YB Tuan Haji Ahmad Lai bin Bujang Sibuti minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah perkembangan terkini Program Perumahan PR1MA di Sarawak, adakah Projek PR1MA akan dilaksanakan di Sarawak bermula 2016 dan adakah lokasi telah dikenalpasti di kawasan utara Sarawak seperti Bandar Raya Miri.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-31.pdf
Soalan 31. Tuan Ignatius Dorell Leiking [Penampang] minta PERDANA MENTERI menyatakan seiring dengan pembinaan penjara di Labuan, adakah Kerajaan akan memusatkan (centralise) badan kehakiman di bawah pentabiran Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak yang berpusat di Labuan untuk mendengar kes-kes sama ada sivil ataupun jenayah yang berdekatan dengan Kawasan Labuan seperti Beaufort dan sesetengah kawasan di Sarawak.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-15.pdf
YB Tuan Haji Ahmad Lai bin Bujang [ Sibuti ] minta PERDANA MENTERI menyatakan : (a) adakah pihak kerajaan mempunyai pelan perancangan terperinci berkenaan untuk sistem pengangkutan awam bagi bandaraya-bandaraya utama seluruh Malaysia termasuk Wilayah Sarawak; dan (b) adakah pihak kerajaan bercadang untuk memperkenalkan sistem bas rapid seperti Rapid Kuantan dan Rapid Penang untuk Sarawak.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-32.pdf
Tuan Ignatius Dorell Leiking [Penampang] minta PERDANA MENTERI menyatakan :- (a) adakah Kerajaan akan menubuhkan jawatankuasa Parlimen untuk membolehkan kajian semula mengenai Perjanjian Malaysia 1963 (yang sepatutnya dibuat setiap 10 tahun bermula pada 1973) dengan 18 & 20 Perkara pada tahun ini; dan (b) dan jika ya, adakah keputusan jawatankuasa ini akan diguna-pakai untuk mengemas kini dan membentuk Perlembagaan Malaysia yang baru.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-11.pdf
Tuan Anyi Ngau [ Baram ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan apakah terdapat rancangan oleh pihak Kementerian bagi menambah Sekolah Model Khas Komprehensif (K9) di Sabah dan Sarawak bagi menangani masalah keciciran di kalangan pelajar di kawasan luar bandar.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-28.pdf
Tuan Lim Kit Siang [Gelang Patah] minta PERDANA MENTERI menyatakan samaada kerajaan bersetuju atau tidak untuk menubuhkan Suruhanjaya Diraja bagi mengkaji sama ada aspirasi rakyat Sabah dan Sarawak telah dipenuhi atau dikhianati sejak pembentukan Malaysia.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-49&50.pdf
Soalam 49. YB TUAN WILSON UGAK KUMBONG [ HULU RAJANG ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan: a. sama ada Kerajaan bercadang untuk membesarkan fasiliti Hospital Kerajaan di Kapit untuk menampung jumlah pesakit yang kian meningkat; dan b. menangani kesesakan tempat letak kereta dan kekurangan wad di Hospital Umum Kuching. Soalam 50. Dr. Ko Chung Sen [ Kampar ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilangan kes rasuah disiasat dan disabitkan oleh SPRM dalam tempoh lima tahun lepas yang melibatkan wang rasuah melebihi RM1 juta.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-42.pdf
Soalan 42. Y.B. TUAN MOHO RAFIZI BIN RAMLI [ PANDAN ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan pengesahan sama ada Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) akan dikenakan ke atas penjualan petrol dan diesel kepada orang ramai. Soalan 43. Y.B. RAJA DATO' KAMARUL BAHRIN SHAH BIN RAJA AHMAD [ KUALA TERENGGANU ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan memandangkan fasa pertama pembinaan Pasar Baru Cabang Tiga, Kuala Terengganu jelas melanggar garis panduan Kementerian mengikut jawapan Kementerian Kesihatan Parlimen pada sesi awal 2014, adakah fasa kedua pembinaan tersebut yang melibatkan pembinaan jenis bangunan yang sama akan dihentikan melalui 'stop work order' dari Kementerian. Soalan 44. YB Tuan Chong Chieng Jen [ Bandar Kuching ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan apakah sebabnya projek pembinaan Hospital Umum Sri Aman terbengkalai walaupun ia telah dijanji oleh Perdana Menteri dalam tahun 2011 bahawa ia akan disiapkan pada hujung tahun 2013.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-0-intro,7,8,9,10&11.pdf
Soalan 7. Datuk Ahmad Jazlan bin Yaakub [ Machang ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakah Kementerian bercadang untuk mewujudkan sekolah khas atau khusus bagi pelajar Tingkatan Enam di setiap Pejabat Pendidikan Daerah sesuai dengan pengiktirafan mereka sebagai pelajar Pra Universiti. Soalan 8. YB Tuan Manivanan A/L Gowindasamy [ Kapar ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan:- i) jumlah bilangan klinik kesihatan awam dan swasta di seluruh negara mengikut pecahan setiap negeri, dan sama ada usahausaha pemantauan diadakan bagi memastikan perkhidmatan yang ditawarkan oleh setiap klinik adalah menepati piawaian untuk menjamin keselamatan dan kepentingan pesakit; dan ii) perincian kes demam denggi (pecahan untuk setiap negeri) dan bilangan kes kematian akibat demam denggi (pecahan untuk setiap negeri) untuk sepanjang tahun 2012, 2013 dan sehingga 30 September 2014. Soalan 9. Datuk Aaron Ago anak Dagang [ Kanowit ] minta MENTERI KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA menyatakan peratusan penduduk di luar bandar Sarawak dan Sabah yang belum mendapat liputan telefon dan perkhidmatan internet. Apakah rancangan Kerajaan bagi mengatasi masalah ini dan bilakah negara kita dapat mencapai 100% perkhidmatan tersebut. Soalan 10. Tuan Haji Nasrudin bin Hassan [ Temerloh ] minta . MENTERI PENDIDIKAN menyatakan :- (a) mekanisme yang disediakan bagi pelajar asing memohon kad pengenalan pelajar antarabangsa, i-Card; dan i (b) langkah-langkah yang dibuat bagi me~astikan semua pelajar asing memiliki i-Card dan tindakan-tindakan yang akan dikenakan sekiranya pelajar asing didapati tidak memiliki i-Card. Soalan 11. YB. DATO' HAJI ABDUL RAHMAN BIN HAJI MOHAMAD (LIPIS) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan status cadangan projek pembinaan Lebuh Raya Utama Tengah (Central Spine ExpresswayCSE) kepada pembangunan yang akan memberi manfaat kepada penduduk setempat.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-23.pdf
Tuan Nogeh anak Gumbek [ Mas Gading 1 minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan sama ada Kementerian berhasrat untuk membina sebuah sekolah menengah di kawasan Jagoi, Bau. '
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies