Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
18 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-11.pdf
Y.B. DATO' WIRA OTHMAN BIN ABDUL [ PENDANG ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan berapakah jumlah Rumah Mesra Rakyat yang telah diluluskan bagi tahun 2012 dan 2013 di Negeri Kedah mengikut Daerah. Apakah halangan-halangan yang boleh menyebabkan kelambatan pembinaan rumah-rumah tersebut.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-47.pdf
Y.B. DATO HAJI ABDUL AZEEZ BIN ABDUL RAHIM [ BALING ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan mengenai pemansuhan skim pinjaman perumahan kakitangan kerajaan dan kesan kepada penjawat awam di Malaysia.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-49.pdf
Y .B. DATO SERI REEZAL ME RICAN BIN NAINA ME RICAN [ KEPALA BATAS ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan mengenai status semasa kerangka perundangan penjanaan dana masyarakat bagi ekuiti (crowdfunding atau ECF) yang boleh membantu usahawan kecil dan sederhana. TUAN MANIVANAN AIL GOWINDASAMY [ KAPAR] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan perkembangan terkini untuk 471 projek yang diluluskan oleh Kementerian tahun ini dengan peruntukan sejumlah RM4.11 billion setakat ini, dengan menyatakan butiran projek, dana yang diluluskan, tarikh mula dan tamat projek tersebut, serta nama kontraktor yang berjaya memperoleh projek tersebut bagi setiap 471 projek secara terperinci.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-19.pdf
Y.B. DATO' SERI ONG KA CHUAN [ TANJONG MALIM ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah asas bagi Bank Negara Malaysia (BNM) menaikkan kadar dasar semalaman (OPR) sebanyak 25 mata asas pada bulan Ogos yang lalu. Adalah di jangka kadar gadai janji pada sekitar 4.2 peratus akan dinaikkan kepada 4.65 peratus dan ini akan menambahkan lagi bebanan peminjam, terutamanya golongan pengguna yang berpendapatan rendah dan sederhana yang terlibat dalam pinjaman perumahan dan kenderaan. Apakah tindakan yang akan diambil oleh kerajaan untuk membantu golongan yang berpendapatan rendah ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-20&21.pdf
Soalan 20. Y.B. DATO MOHD ARIFF SABRI BIN ABDUL AZIZ [ RAUB ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :- a) adakah Kerajaan memperakui terlebih dahulu atau 'endors' pengurangan pekerja MAS seramai 6,000 orang; dan b) adakah Kerajaan berpuas hati mengenai kaedah memutuskan bahawa MAS hanya memerlukan 14,000 kakitangan. Soalan 21. Y.B. DATUK JUMAT BIN lORIS [ SEPANGGAR ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan apakah jenis bantuan kecemasan yang disediakan oleh Kerajaan bagi mangsa-mangsa bencana kebakaran dan apakah garis panduan bantuan kecemasan ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-50&51.pdf
Soalan 50. Puan Kasthuriraani a/p Patto [ Batu Kawan ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan secara terperinci sebab mengapa cadangan untuk membina sekolah menengah Tamil pertama di Malaysia di Pulau Pinang ditolak serta tarikh mula pembinaan sekolah baru bagi SJKT Sungai Bakap, Pulau Pinang. Soalan 51. Y.B. USTAZ DATO' DR. MOHO. KHAIRUDDIN BIN AMAN RAZALI [ KUALA NERUS ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan sama ada pihak Kerajaan berhasrat untuk menyelaras definisi rumah mampu milik.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-57.pdf
VB. Datuk Hajah Norah binti Abd Rahman [ Tanjong Manis ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan apakah terdapat perancangan dari pihak Kementerian untuk menggunakan rumah dari bahan binaan IBS yang mengambil masa tiga ke tujuh hari untuk disiapkan sebagai rumah bantuan /gantian jika terjadi kebakaran atau kemusnahan rumah bagi golongan miskin dan miskin tegar agar mereka tidak perlu menunggu lama untuk bantuan rumah gantian dan ia dapat didirikan semula di tapak asal rumah.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-26&27.pdf
Solan 26. YB Dr. Azman Bin Ismail [Kuala Kedah] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian untuk mengurangkan kos rawatan di sektor swasta Soalan 27. Y.B. DATO' ABO. AZIZ BIN HAJI SHEIKH FADZIR [ KULIM BANDAR BAHARU ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan apakah puncanya dikatakan hampir 60% kakitangan awam yang bergaji RM3,000 sebulan dan ke bawah tidak memiliki rumah sendiri dan apakah laporan terkini Program 1 Juta Rumah yang dicadang dibina oleh Kementerian pada tahun lepas.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-41&42.pdf
Soalan 41. YB Tuan Mohamed Azmin Bin Ali [ Gombak ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah jumlah peruntukan yang disediakan oleh Kerajaan untuk Skim Rent - to - Own (RTO) bagi projek PR1MA dan berapakah jumlah sasaran permohonan. Soalan 42. Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :- (a) jumlah Pekerja Asing Tanpa lzin (PATI) yang memenuhi pasaran pekerjaan dalam perladangan, perindustrian dan binaan; dan (b) adakah Kementerian berhasrat memberi permit kerja sementara melalui majikan mereka supaya mudah mengesan mereka dan menjana pendapatan negara.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-15.pdf
Y.B. TUAN KHOO SEANG [ TERBAU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan kesan syarat-syarat pinjaman perumahan yang semakin ketat sehingga ramai bakal pembeli rumah tidak berjaya mendapat pinjaman dari bank-bank. Apakah kesannya terhadap usaha Kerajaan membantu rakyat jelata memiliki rumah masingmasing serta terhadap industri perumahan sendiri dan ekonomi Negara amnya.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies