Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-49.pdf

Y .B. DATO SERI REEZAL ME RICAN BIN NAINA ME RICAN [ KEPALA BATAS ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan mengenai status semasa kerangka perundangan penjanaan dana masyarakat bagi ekuiti (crowdfunding atau ECF) yang boleh membantu usahawan kecil dan sederhana. TUAN MANIVANAN AIL GOWINDASAMY [ KAPAR] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan perkembangan terkini untuk 471 projek yang diluluskan oleh Kementerian tahun ini dengan peruntukan sejumlah RM4.11 billion setakat ini, dengan menyatakan butiran projek, dana yang diluluskan, tarikh mula dan tamat projek tersebut, serta nama kontraktor yang berjaya memperoleh projek tersebut bagi setiap 471 projek secara terperinci.

Download soalan-49.pdf — 1219 KB