Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-26&27.pdf

Solan 26. YB Dr. Azman Bin Ismail [Kuala Kedah] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian untuk mengurangkan kos rawatan di sektor swasta Soalan 27. Y.B. DATO' ABO. AZIZ BIN HAJI SHEIKH FADZIR [ KULIM BANDAR BAHARU ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan apakah puncanya dikatakan hampir 60% kakitangan awam yang bergaji RM3,000 sebulan dan ke bawah tidak memiliki rumah sendiri dan apakah laporan terkini Program 1 Juta Rumah yang dicadang dibina oleh Kementerian pada tahun lepas.

Download soalan-26.pdf — 1384 KB

Filed under: healthcare costs, housing, PPA1M