Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
9 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-75.pdf
Dato' Johari bin Abdul [ Sungai Petani ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan (a) berapa jumlah kes denggi yang dilapor diseluruh negara sejak Januari hingga Mac 2015; dan (b) tidakkah Kementerian berhajat untuk membentuk satu pasukan dengan diberi peruntukan yang secukupnya bagi betul-betul membuat kajian dan penyelidikan bagi memerangi masalah ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-06-10 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 21
YB Datuk Sapawi bin Ahmad Wasali [ Sipitang ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan sejauh mana serius kes denggi di negara ini. Bolehkah diberikan statistik terkini dan apakah langkah drastik pencegahan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-04-08 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 17
Located in Documents / 2016 October-November Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document soalan-24.pdf
YB Nik Mohamad Abduh Bin Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan langkah yang diambil untuk meningkatkan penerangan kepada masyarakat mengenai penyakit denggi yang kian menular di Negara kita.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-0-intro,7,8,9,10&11.pdf
Soalan 7. Datuk Ahmad Jazlan bin Yaakub [ Machang ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakah Kementerian bercadang untuk mewujudkan sekolah khas atau khusus bagi pelajar Tingkatan Enam di setiap Pejabat Pendidikan Daerah sesuai dengan pengiktirafan mereka sebagai pelajar Pra Universiti. Soalan 8. YB Tuan Manivanan A/L Gowindasamy [ Kapar ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan:- i) jumlah bilangan klinik kesihatan awam dan swasta di seluruh negara mengikut pecahan setiap negeri, dan sama ada usahausaha pemantauan diadakan bagi memastikan perkhidmatan yang ditawarkan oleh setiap klinik adalah menepati piawaian untuk menjamin keselamatan dan kepentingan pesakit; dan ii) perincian kes demam denggi (pecahan untuk setiap negeri) dan bilangan kes kematian akibat demam denggi (pecahan untuk setiap negeri) untuk sepanjang tahun 2012, 2013 dan sehingga 30 September 2014. Soalan 9. Datuk Aaron Ago anak Dagang [ Kanowit ] minta MENTERI KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA menyatakan peratusan penduduk di luar bandar Sarawak dan Sabah yang belum mendapat liputan telefon dan perkhidmatan internet. Apakah rancangan Kerajaan bagi mengatasi masalah ini dan bilakah negara kita dapat mencapai 100% perkhidmatan tersebut. Soalan 10. Tuan Haji Nasrudin bin Hassan [ Temerloh ] minta . MENTERI PENDIDIKAN menyatakan :- (a) mekanisme yang disediakan bagi pelajar asing memohon kad pengenalan pelajar antarabangsa, i-Card; dan i (b) langkah-langkah yang dibuat bagi me~astikan semua pelajar asing memiliki i-Card dan tindakan-tindakan yang akan dikenakan sekiranya pelajar asing didapati tidak memiliki i-Card. Soalan 11. YB. DATO' HAJI ABDUL RAHMAN BIN HAJI MOHAMAD (LIPIS) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan status cadangan projek pembinaan Lebuh Raya Utama Tengah (Central Spine ExpresswayCSE) kepada pembangunan yang akan memberi manfaat kepada penduduk setempat.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-11.pdf
YB Tuan Haji Mohd Fasiah bin Haji Mohd Fakeh [ Sabak Bernam] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan langkah bersepadu yang lebih berkesan termasuk strategi lautan biru yang telah diambil Kerajaan bagi memerangi Aedes dan kes denggi terutama yang menyebabkan kematian yang terus meningkat dengan drastik terutama di Negeri Selangor dan apakah Kerajaan bercadang memberikan vaksin sebagai tindakan segera sebagai langkah kecemasan untuk pencegahan bagi mengelakkan kes aedes ini dari terus merebak.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-28 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-32.pdf
VB Dr. Lee Boon Chye [ Gopeng ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan jumlah jangkitan demam denggi setiap tahun sejak 2009.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-41.pdf
YB Tuan Shamsul Iskandar bin Mohd Akin [ Bukit Katil ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan peruntukan untuk projek-projek pembasmian denggi yang disalurkan kepada setiap negeri dari tahun 2013 sehingga September 2014 memandangkan kes denggi yang semakin serius.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-50.pdf
YB Dr. Noor Azmi bin Ghazali [ Bagan Serai ] minta Menteri Kesihatan menyatakan apakah perkembangan terkini mengenai penyelidikan dan usaha untuk mencipta vaksin denggi di Malaysia yang kita ketahui mengalami peningkatan kes demam denggi dan kematian yang sangat membimbangkan sejak awal tahun ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-30 Parliamentary Replies