Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-20&21.pdf

Soalan 20. Puan Siti Zailah binti Mohd Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan usaha berkesan Kerajaan untuk membendung penyeludupan dadah dan senjata api serta bahan api melalui kawasan sempadan dan perairan Malaysia. Soalan 21. Datuk Nur Jazlan bin Mohamed [ Pulai ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sama ada Kementerian bercadang untuk merangka Dasar Penerbangan Negara serta penubuhan Suruhanjaya Penerbangan Negara. Jika ada, bilakah ia akan dilaksanakan.

Download soalan-20.pdf — 115 KB