Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
85 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-56.pdf
YB DATUK HAJAH NORAH BINTI ABO RAHMAN [ TANJONG MANIS ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan apakah terdapat kajian peringkat Kementerian untuk menaikkan harga rokok sebanyak 100%> sebagai langkah mengurangkan masalah merokok berbanding dengan perbelanjaan kempen iklan seperti 'Tak Nak Merokok' yang hanya dilihat menguntungkan syarikat pengiklanan sahaja dan sejauh manakah kempen anti merokok Kementerian berjaya mengurangkan tabiat merokok di kalangan rakyat setakat ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-0-intro,7,8,9,10&11.pdf
Soalan 7. Datuk Ahmad Jazlan bin Yaakub [ Machang ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakah Kementerian bercadang untuk mewujudkan sekolah khas atau khusus bagi pelajar Tingkatan Enam di setiap Pejabat Pendidikan Daerah sesuai dengan pengiktirafan mereka sebagai pelajar Pra Universiti. Soalan 8. YB Tuan Manivanan A/L Gowindasamy [ Kapar ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan:- i) jumlah bilangan klinik kesihatan awam dan swasta di seluruh negara mengikut pecahan setiap negeri, dan sama ada usahausaha pemantauan diadakan bagi memastikan perkhidmatan yang ditawarkan oleh setiap klinik adalah menepati piawaian untuk menjamin keselamatan dan kepentingan pesakit; dan ii) perincian kes demam denggi (pecahan untuk setiap negeri) dan bilangan kes kematian akibat demam denggi (pecahan untuk setiap negeri) untuk sepanjang tahun 2012, 2013 dan sehingga 30 September 2014. Soalan 9. Datuk Aaron Ago anak Dagang [ Kanowit ] minta MENTERI KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA menyatakan peratusan penduduk di luar bandar Sarawak dan Sabah yang belum mendapat liputan telefon dan perkhidmatan internet. Apakah rancangan Kerajaan bagi mengatasi masalah ini dan bilakah negara kita dapat mencapai 100% perkhidmatan tersebut. Soalan 10. Tuan Haji Nasrudin bin Hassan [ Temerloh ] minta . MENTERI PENDIDIKAN menyatakan :- (a) mekanisme yang disediakan bagi pelajar asing memohon kad pengenalan pelajar antarabangsa, i-Card; dan i (b) langkah-langkah yang dibuat bagi me~astikan semua pelajar asing memiliki i-Card dan tindakan-tindakan yang akan dikenakan sekiranya pelajar asing didapati tidak memiliki i-Card. Soalan 11. YB. DATO' HAJI ABDUL RAHMAN BIN HAJI MOHAMAD (LIPIS) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan status cadangan projek pembinaan Lebuh Raya Utama Tengah (Central Spine ExpresswayCSE) kepada pembangunan yang akan memberi manfaat kepada penduduk setempat.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-15.pdf
Y.B. TUAN KHOO SEANG [ TERBAU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan kesan syarat-syarat pinjaman perumahan yang semakin ketat sehingga ramai bakal pembeli rumah tidak berjaya mendapat pinjaman dari bank-bank. Apakah kesannya terhadap usaha Kerajaan membantu rakyat jelata memiliki rumah masingmasing serta terhadap industri perumahan sendiri dan ekonomi Negara amnya.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-13&14.pdf
Soalan 13. Datuk MadiusTangau [Tuaran] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah peruntukan yang telah diberikan oleh Kerajaan kepada Amanah lkhtiar Malaysia (AIM) dan apabila dilaksanakan nyatakan agihan kepada setiap negeri sejak AIM ditubuhkan serta keberkesanannya dalam pembasmian kemiskinan. Soalan 14. Tuan Ramkarpal Singh a/1 Karpal Singh [ Bukit Gelugor ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada usaha TalentCorp yang dilancarkan pada tahun 2011 telahpun berjaya dan sekiranya tidak, nyatakan alasan-alasannya.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-16.pdf
Ust. Dato' Dr. Mohd Khairuddin [ Kuala Nerus ] minta MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI menyatakan jumlah kawasan ladang getah yang telah diubah kepada kawasan pembangunan hartanah dan komersial sejak tahun 2010 hingga 2013.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-44.pdf
Datuk Hajah Norah binti Abd Rahman [ Tanjong Manis ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sehingga kini adakah kes wanita yang ditipu untuk menjadi keldai dadah (drug mule) dapat dikurangkan oleh Kementerian dan apakah langkah Kementerian untuk membendung masalah ini sama ada yang melibatkan dalam negeri dan di luar negara.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-46.pdf
YB DATO' IR HAJI NAWAWI BIN AHMAD minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan berapa jumlah peningkatan perdagangan dan pelaburan dari ASEAN bagi tahun 2012-2013 dan apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak Kementerian bagi mengekalkan atau meningkatkan jumlah tersebut.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-0-intro,8&9.pdf
Soalan 8. Tuan Hee Loy Sian [Petaling Jaya Selatan] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan kekangan yang dihadapi dalam Program Satu Negeri Satu Sungai yang gagal untuk memulihara dan mengembalikan kesemua 59 sungai yang tersenarai dalam kategori tercemar serta kawasan sekitarnya kepada keadaan asalnya. Soalan 9. Datuk Koh Nai Kwong [ Alor Gajah ] minta PERDANA MENTERI menyatakan hala tuju dan pencapaian TalentCorp serta bagaimanakah TalentCorp memastikan rakyat Malaysia balik berkhidmat akan tinggal terus di Malaysia dan pemindahan pengetahuan dan kemahiran.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-30&31.pdf
Soalan 30. YB Tuan Tan Kok Wai [ Cheras ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan bilangan pesakit dari negeri-negeri lain yang dirujuk ke Hospital Kuala Lumpur dan hospital Kerajaan lain di Lembah Kelang dari tahun 2012 hingga September 2014 kerana kekurangan pakar perubatan di negeri-negeri berkenaan. Pakar perubatan jenis apakah yang sangat berkurangan di hospital negeri tersebut dan apakah yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Soalan 31. Tuan Teo Kok Seong [ Rasah ] minta PERDANA MENTERI menyatakan kos pengambilalihan sistem penguatkuasaan elektronik AES serta jumlah kutipan saman yang telah diterima sejak sistem AES dilaksanakan sehingga sekarang.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-10_answer.pdf
Y.B. PUAN ALICE LAU KIONG YIENG [ LANANG ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Bantuan Rakyat IMalaysia (BRIM) akan diteruskan pada tahun- tahun yang akan datang dan bila BRIM akan ditambah sehingga RMI200 seperti yang dijanjikan oleh Perdana Menteri serta langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan supaya BRIM hanya diberi kepada pemohon yang layak dan tidak disalahgunakan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-28 Parliamentary Replies