Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-30&31.pdf

Soalan 30. YB Tuan Tan Kok Wai [ Cheras ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan bilangan pesakit dari negeri-negeri lain yang dirujuk ke Hospital Kuala Lumpur dan hospital Kerajaan lain di Lembah Kelang dari tahun 2012 hingga September 2014 kerana kekurangan pakar perubatan di negeri-negeri berkenaan. Pakar perubatan jenis apakah yang sangat berkurangan di hospital negeri tersebut dan apakah yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Soalan 31. Tuan Teo Kok Seong [ Rasah ] minta PERDANA MENTERI menyatakan kos pengambilalihan sistem penguatkuasaan elektronik AES serta jumlah kutipan saman yang telah diterima sejak sistem AES dilaksanakan sehingga sekarang.

Download soalan-30.pdf — 696 KB