Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
6 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-11.pdf
Soalan 11. Datuk Haji Datu Nasrun bin Datu Mansur Silam minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 apakah usaha yang telah digerakkan oleh Kementerian dalam memberikan pendidikan seimbang di antara kawasan bandar dan luar bandar terutama dari aspek infrastruktur dan kemudahan teknologi.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-12.pdf
Dr. Tan Seng Giaw [ Kepong ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan keadaan sains dan kejuruteraan di sekolah menengah dan Universiti di negara ini. Apakah peruntukan dan hasil.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-16.pdf
Dato' Fauzi bin Abdul Rahman [ lndera Mahkota ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakah Dasar Pelajaran Kebangsaan yang digubal pada awal kemerdekaan negara telah memenuhi matlamatnya. Oleh kerana negara telah membangun dan kehidupan rctkyat telah berubah, bersediakah Kementerian mengkaji semula Sistem Pendidikan Negara agar jika dahulunya kita mahu melahirkan insan yang berilmu dan berkemahiran, kini kita mahu lahirkan insan 'Berilmu, Beriman dan Berakhlak'
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-25&26.pdf
Soalan 25. Datuk Johari bin Abdul Ghani [ Titiwangsa ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian Pendidikan untuk ; memperkasakan Sekolah Kebangsaan agar semua kaum memilih sekolah kebangsaan sebagai pilihan pertama untuk menghantar anak-anak mereka. Soalan 26. Y.B. TUAN TAN KOK WAI [ CHERAS ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan kedudukan semasa hal ehwal semua insinerator sedia ada di negara ini. Adakah cadangan projek-projek insinerator di Kuala Lumpur, Johor, Melaka dan Negeri Sembilan akan dilaksanakan. Jika ya, nyatakan kemajuannya
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-18.pdf
Puan Hajah Zuraida binti Kamaruddin [ Ampang ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan sama ada kajian terhadap keperluan kepelbagaian pendidikan bagi kanak-kanak Kelainan Upaya telah dijalankan dan apakah rancangan kementerian bagi menangani keperluan kanak-kanak kelainan upaya selain pekak, bisu dan buta.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-30 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-46.pdf
Tuan William Leong Jee Keen [ Selayang ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan :{a) peranan Majlis P~narafan Standard dan Kualiti Bahasa lnggeris dalam mempertingkatkan tahap pembelajaran dan pengajaran Bahasa lnggeris di sekolah-sekolah dalam negara; dan {b) inisiatif yang diambil bagi memperkukuhkan penguasaan Bahasa lnggeris dalam kalangan pelajar mahupun guru dan pengaJar.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-30 Parliamentary Replies