Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-46.pdf

Tuan William Leong Jee Keen [ Selayang ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan :{a) peranan Majlis P~narafan Standard dan Kualiti Bahasa lnggeris dalam mempertingkatkan tahap pembelajaran dan pengajaran Bahasa lnggeris di sekolah-sekolah dalam negara; dan {b) inisiatif yang diambil bagi memperkukuhkan penguasaan Bahasa lnggeris dalam kalangan pelajar mahupun guru dan pengaJar.

Download soalan-45_1439372627.pdf — 483 KB