Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-25&26.pdf

Soalan 25. Datuk Johari bin Abdul Ghani [ Titiwangsa ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian Pendidikan untuk ; memperkasakan Sekolah Kebangsaan agar semua kaum memilih sekolah kebangsaan sebagai pilihan pertama untuk menghantar anak-anak mereka. Soalan 26. Y.B. TUAN TAN KOK WAI [ CHERAS ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan kedudukan semasa hal ehwal semua insinerator sedia ada di negara ini. Adakah cadangan projek-projek insinerator di Kuala Lumpur, Johor, Melaka dan Negeri Sembilan akan dilaksanakan. Jika ya, nyatakan kemajuannya

Download soalan-25.pdf — 845 KB