Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-0-intro&7&8.pdf

Soalan 7. Dato' Hasbullah bin Osman [ Gerik ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan apakah tindakan Kementerian terhadap pelajar-pelajar yang tidak bersekolah terutama anak orang Asli di kawasan pedalaman dan apakah usaha yang dilakukan bagi memastikan pelajar yang dibuang sekolah tidak keciciran ilmu serta apakah kelayakan pelajar untuk memasuki sekolah teknikal atau kemahiran. Soalan 8. YB. TUAN WONG TIEN FATT@ WONG NYUKFOH [SANDAKAN] Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan apakah kadar SAIDI di Sabah pada 2008 - 2014 (terkini), berbanding dengan Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Bilakah Kerajaan boleh mengurangkan SAIDI di Sabah selaras dengan Semenanjung Malaysia.

Download soalan-0-intro.pdf — 2037 KB

Filed under: Orang Asli, electricity