Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
4 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 10
Minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan - a) stastik taburan penempatan Orang Asli serta senarai perkampungan Orang Asli di seluruh Semenanjung Malaysia; dan b) jumlah perkampungan Orang Asli di Semenanjung yang masih tidak mempunyai bekalan air dan elektrik sehingga September 2014.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-10&11.pdf
Soalan 10. Dr. Ko Chung Sen [ Kampar ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :- (a) bilangan rakyat Malaysia yang terlibat dalam kegiatan militan di luar negara terutamanya dalam kumpulan pejuang Islamic State; dan (b) apakah pandangan Kerajaan dan tindakan yang akan diambil terhadap golongan ini. Soalan 11. Y.B DATUK WILLIAM @ NYALLAU ANAK BADAK (LUBOK ANTU) Minta KEMAJUAN MENTERI LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan setakat mana tindakan diambil oleh Kementerian ke atas kontraktor yang telah gagal menyiapkan projek Bekalan Elektrik Luar Bandar yang begitu lama tertangguh dan menyebabkan rakyat tidak berpuas hati terhadap kerajaan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-21.pdf
VB. DATO' AR. WAN MOHAMMAD KHAIR-IL ANUAR BIN WAN AHMAD [ KUALA KANGSAR] Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan apakah langkah-langkah dan perancangan TNB untuk memastikan bekalan tenaga negara yang mencukupi dan TNB mendapat keuntungan yang baik. Adakah tarif dapat dikekalkan atau dapat dikurangkan untuk kesejahteraan rakyat dan juga kemudahan kepada usahawan-usahawan dan industri yang bergantung kepada bekalan elektrik.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-28 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-0-intro&7&8.pdf
Soalan 7. Dato' Hasbullah bin Osman [ Gerik ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan apakah tindakan Kementerian terhadap pelajar-pelajar yang tidak bersekolah terutama anak orang Asli di kawasan pedalaman dan apakah usaha yang dilakukan bagi memastikan pelajar yang dibuang sekolah tidak keciciran ilmu serta apakah kelayakan pelajar untuk memasuki sekolah teknikal atau kemahiran. Soalan 8. YB. TUAN WONG TIEN [email protected] WONG NYUKFOH [SANDAKAN] Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan apakah kadar SAIDI di Sabah pada 2008 - 2014 (terkini), berbanding dengan Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Bilakah Kerajaan boleh mengurangkan SAIDI di Sabah selaras dengan Semenanjung Malaysia.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-05 Parliamentary Replies