Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-43.pdf

Datuk Seri Noh bin Haji Omar [ Tanjong Karang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan berapa ramai yang telah didakwa di bawah Akta SOSMA semenjak ianya dikuatkuasakan dan apakah halangan-halangan yang dihadapi untuk menguatkuasakannya.

Download soalan-43.pdf — 241 KB

Filed under: SOSMA, statistics