Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
6 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-61.pdf
Soalan 61. Dato' Abd. Aziz bin Haji Sheikh Fadzir Kulim Bandar Baharu minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah kes yang telah dilaporkan dan berjaya diselesaikan selepas POTA diperkenalkan. Adakah punca kemasukan pengganas antarabangsa ke dalam negara disebabkan oleh masalah integriti dan disiplin pegawai agensi Kementerian serta apakah perancangan jangka masa panjang Kementerian dalam mengurangkan indeks kadar jenayah dalam negara.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-10&11.pdf
Soalan 10. Dr. Ko Chung Sen [ Kampar ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :- (a) bilangan rakyat Malaysia yang terlibat dalam kegiatan militan di luar negara terutamanya dalam kumpulan pejuang Islamic State; dan (b) apakah pandangan Kerajaan dan tindakan yang akan diambil terhadap golongan ini. Soalan 11. Y.B DATUK WILLIAM @ NYALLAU ANAK BADAK (LUBOK ANTU) Minta KEMAJUAN MENTERI LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan setakat mana tindakan diambil oleh Kementerian ke atas kontraktor yang telah gagal menyiapkan projek Bekalan Elektrik Luar Bandar yang begitu lama tertangguh dan menyebabkan rakyat tidak berpuas hati terhadap kerajaan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-43.pdf
Datuk Seri Noh bin Haji Omar [ Tanjong Karang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan berapa ramai yang telah didakwa di bawah Akta SOSMA semenjak ianya dikuatkuasakan dan apakah halangan-halangan yang dihadapi untuk menguatkuasakannya.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-13.pdf
Tuan Haji Mohd Fasiah bin Haji Mohd Fakeh [ Sabak Bernam] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sejauh manakah kegiatan militan dan pengganas dari dalam dan luar negara menjadi ancaman kepada keselamatan dan keamanan negara masa kini dan apakah langkah tegas yang diambil bagi membendung kegiatan militan ini dan seterusnya memastikan keselamatan dan keamanan negara terus terjamin.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-30 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-19.pdf
Datuk Haji Shabudin bin Yahaya [ Tasek Gelugor] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :- (a) langkah-langkah menghalang yang rakyat dilaksanakan oleh Kerajaan bagi Malaysia daripada terlibat dalam aktiviti keganasan, ekstremis dan ala ketenteraan di negara luar seperti Syria, Selatan Thailand dan Filipina; dan (b) berapa ramai rakyat Malaysia yang dikenal pasti terlibat dalam kegiatan pengganas di luar negara dan apakah punca penglibatan mereka.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-30 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-46.pdf
Soalan 46. Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah [ Limbang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan bilakah Kerajaan akan menguatkuasakan Akta SOSMA 2012 ke seluruh negara untuk menangani ancamanancaman dari dalam negara dan luar negara.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-05 Parliamentary Replies