Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-28,29&30.pdf

Soalan 28. YB Dato' Mansor bin Othman [ Nibong Tebal ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan jumlah hospital yang dalam urusan pengoperasian mereka mengamalkan tuntutan syari'e (syariah compliance) mengikut pecahan negeri di seluruh negara. Soalan 29. Datuk Wee Jeck Seng [ Tanjong Piai ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan adakah wujud badan yang berfungsi untuk mengawal selia sekolah memandu di seluruh Malaysia. Jika tiada, adakah Kementerian bercadang untuk mewujudkannya. Soalan 30. YB Puan Alice Lau Kiong Yieng [ Lanang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah kekosongan jawatan dalam PDRM setiap tahun dari 2008 hingga kini di setiap negeri dan di Sibu dan apakah cara yang telah diambil untuk mengatasi masalah kekosongan tersebut.

Download soalan-28.pdf — 1050 KB