Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-17.pdf

VB TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA JOSEPH PAIRIN KITINGAN [ KENINGAU ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan sama ada Kementerian sedar atau tidak bahawa terdapat kekurangan doktor pakar jantung (Heart Specialist) dan peralatan kardiologi di negeri Sabah berbanding dengan negeri Sarawak dan kalau sedar, apakah langkahlangkah Kementerian untuk menangani masalah ini.

Download soalan-17.pdf — 70 KB