Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
2 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-17.pdf
VB TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA JOSEPH PAIRIN KITINGAN [ KENINGAU ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan sama ada Kementerian sedar atau tidak bahawa terdapat kekurangan doktor pakar jantung (Heart Specialist) dan peralatan kardiologi di negeri Sabah berbanding dengan negeri Sarawak dan kalau sedar, apakah langkahlangkah Kementerian untuk menangani masalah ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 10
Minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan - a) stastik taburan penempatan Orang Asli serta senarai perkampungan Orang Asli di seluruh Semenanjung Malaysia; dan b) jumlah perkampungan Orang Asli di Semenanjung yang masih tidak mempunyai bekalan air dan elektrik sehingga September 2014.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies