Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
6 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 26
YB Ust. Datuk Dr. Mohd. Khairuddin bin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta PERDANA MENTERI menyatakan perancangan-perancangan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh membasmi kemiskinan di Terengganu.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-19 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 28
Datuk Ahmad Jazlan bin Yaakub [ Machang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan statistik terperinci dan jumlah terkini miskin bandar dalam kalangan belia di negara ini kerana masih terdapat jurang pendapatan yang tinggi di kalangan belia yang bekerja di kawasan bandar.
Located in Documents / 2014 October-November Parliamentary Session / Written Questions (Soalan Bertulis)
File PDF document soalan-13&14.pdf
Soalan 13. Datuk MadiusTangau [Tuaran] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah peruntukan yang telah diberikan oleh Kerajaan kepada Amanah lkhtiar Malaysia (AIM) dan apabila dilaksanakan nyatakan agihan kepada setiap negeri sejak AIM ditubuhkan serta keberkesanannya dalam pembasmian kemiskinan. Soalan 14. Tuan Ramkarpal Singh a/1 Karpal Singh [ Bukit Gelugor ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada usaha TalentCorp yang dilancarkan pada tahun 2011 telahpun berjaya dan sekiranya tidak, nyatakan alasan-alasannya.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-14.pdf
Puan Hajah Zuraida binti Kamaruddin (Ampang) minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan samaada Kementerian bersedia merangka dasar khususnya bagi menangani masalah warga miskin kota dan tidak berumah I gelandangan, memandangkan masalah tersebut masih belum lagi tersentuh dalam kelima-lima dasar Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (Dasar Wanita Negara 2009, Dasar Perlindungan Kanak-Kanak Negara, Dasar Sosial Negara, Dasar Warga Emas Negara dan Dasar Kebajikan Masyarakat Negara).
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-36.pdf
TAN SRI DATO SERI ABO KHALID BIN IBRAHIM [ BANDAR TUN RAZAK ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah pelan tindakan yang dirangka oleh Kerajaan untuk merapatkan jurang kayamiskin atau ketaksamaan ekonomi antara yang paling teruk di Asia Pasifik, dalam bentuk pekali Gini atau jurang bahagian pendapatan "income earners" antara 20°/o teratas dan terbawah, meskipun Malaysia menjadi negara maju, berpendapatan tinggi dari segi GNI perkapita menjelang 2020.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-42&43.pdf
Soalan 42. TAN SRI DATO' SERI ABO KHALID BIN IBRAHIM [ BANDAR TUN RAZAK ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan sedar bahawa kadar kemiskinan sebenar Malaysia sekiranya definisi kemiskinan disemak mengikut penanda aras OECD (The Organisation for Economic Co-Operation and Development) dan kesatuan Eropah iaitu pendapatan garis kemiskinan ditakrifkan sebagai 60°/o daripada pendapatan isi rumah bulanan median. Apakah langkah susulan diambil oleh Kerajaan mengenai perkara tersebut. Soalan 43. YB. DR. HAJI IZANI BIN HAJI HUSIN (PENGKALAN CHEPA) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan :- (a) adakah Kerajaan sedar bahawa Pantai Cahaya Bulan telah pun diiktiraf sebagai lokasi pelancongan pilihan rakyat tempatan dan luar negara; dan (b) bagaimanakah perkembangan rancangan menaik taraf dan melebarkan jalan raya dari Kota Bharu ke Pantai Cahaya Bulan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-04 Parliamentary Replies