Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-42&43.pdf

Soalan 42. TAN SRI DATO' SERI ABO KHALID BIN IBRAHIM [ BANDAR TUN RAZAK ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan sedar bahawa kadar kemiskinan sebenar Malaysia sekiranya definisi kemiskinan disemak mengikut penanda aras OECD (The Organisation for Economic Co-Operation and Development) dan kesatuan Eropah iaitu pendapatan garis kemiskinan ditakrifkan sebagai 60°/o daripada pendapatan isi rumah bulanan median. Apakah langkah susulan diambil oleh Kerajaan mengenai perkara tersebut. Soalan 43. YB. DR. HAJI IZANI BIN HAJI HUSIN (PENGKALAN CHEPA) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan :- (a) adakah Kerajaan sedar bahawa Pantai Cahaya Bulan telah pun diiktiraf sebagai lokasi pelancongan pilihan rakyat tempatan dan luar negara; dan (b) bagaimanakah perkembangan rancangan menaik taraf dan melebarkan jalan raya dari Kota Bharu ke Pantai Cahaya Bulan.

Download soalan-42.pdf — 856 KB

Filed under: poverty, OECD