Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
7 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-37.pdf
Tuan M. Kulasegaran [ lpoh~ Barat ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan berikutan:~ (a) RM580 juta telah diperu~tukkan bagi program prasekolah dan penambahan jumlah bilangan prasekolah. Namun, data menunjukkan 65 peratus~~ SJKT tiada prasekolah. Berapakah prasekolah telah dibina di SK, SJKTC, SJKT setakat ini; dan (b) apakah rancangan jangka, panjang Kementerian untuk mencapai 100% enrolmen prasekolah~di semua sekolah.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-54.pdf
Tuan Masir Kujat [ Sri A111an ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan apakah status permohonan Pemindahan SK Bakong ke tapak baru setelah didapati sekolah yang ada telah uzur dan sering mengalami banjir.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-36.pdf
TAN SRI DATO SERI ABO KHALID BIN IBRAHIM [ BANDAR TUN RAZAK ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah pelan tindakan yang dirangka oleh Kerajaan untuk merapatkan jurang kayamiskin atau ketaksamaan ekonomi antara yang paling teruk di Asia Pasifik, dalam bentuk pekali Gini atau jurang bahagian pendapatan "income earners" antara 20°/o teratas dan terbawah, meskipun Malaysia menjadi negara maju, berpendapatan tinggi dari segi GNI perkapita menjelang 2020.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-44,45&46.pdf
Soalan 45. Tuan Er Teck Hwa [ Bakri ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan bilakah Kerajaan akan melaksanakan caj permit kemasukan kenderaan asing (VEP) di pintu masuk sempadan Johor-Singapura dan kadar caj VEP yang akan diguna pakai serta berapakah nisbah keuntungan VEP yang bakal dikongsi oleh Persekutuan dan Negeri Soalan 46. Tan Sri Dato Sri Dr. Jamaluddin bin Mohd Jarjis [ Rompin ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan kedudukan kemajuan terkini bagi cadangan pembangunan Lapangan Terbang Pulau Tioman tertangguh begitu lama:- a) adakah pembangunan Lapangan Terbang Pulau Tioman telah dimasukkan ke dalam Mid Term Review (Kajian Separuh Penggal) RMK 10 atau sebaliknya; dan b) sekurang-kurangnya projek ini diberikan peruntukkan asas di dalam RMK 11.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-0-intro,7,8,9,10&11.pdf
Soalan 7. Datuk Ahmad Jazlan bin Yaakub [ Machang ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakah Kementerian bercadang untuk mewujudkan sekolah khas atau khusus bagi pelajar Tingkatan Enam di setiap Pejabat Pendidikan Daerah sesuai dengan pengiktirafan mereka sebagai pelajar Pra Universiti. Soalan 8. YB Tuan Manivanan A/L Gowindasamy [ Kapar ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan:- i) jumlah bilangan klinik kesihatan awam dan swasta di seluruh negara mengikut pecahan setiap negeri, dan sama ada usahausaha pemantauan diadakan bagi memastikan perkhidmatan yang ditawarkan oleh setiap klinik adalah menepati piawaian untuk menjamin keselamatan dan kepentingan pesakit; dan ii) perincian kes demam denggi (pecahan untuk setiap negeri) dan bilangan kes kematian akibat demam denggi (pecahan untuk setiap negeri) untuk sepanjang tahun 2012, 2013 dan sehingga 30 September 2014. Soalan 9. Datuk Aaron Ago anak Dagang [ Kanowit ] minta MENTERI KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA menyatakan peratusan penduduk di luar bandar Sarawak dan Sabah yang belum mendapat liputan telefon dan perkhidmatan internet. Apakah rancangan Kerajaan bagi mengatasi masalah ini dan bilakah negara kita dapat mencapai 100% perkhidmatan tersebut. Soalan 10. Tuan Haji Nasrudin bin Hassan [ Temerloh ] minta . MENTERI PENDIDIKAN menyatakan :- (a) mekanisme yang disediakan bagi pelajar asing memohon kad pengenalan pelajar antarabangsa, i-Card; dan i (b) langkah-langkah yang dibuat bagi me~astikan semua pelajar asing memiliki i-Card dan tindakan-tindakan yang akan dikenakan sekiranya pelajar asing didapati tidak memiliki i-Card. Soalan 11. YB. DATO' HAJI ABDUL RAHMAN BIN HAJI MOHAMAD (LIPIS) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan status cadangan projek pembinaan Lebuh Raya Utama Tengah (Central Spine ExpresswayCSE) kepada pembangunan yang akan memberi manfaat kepada penduduk setempat.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-23.pdf
Tuan Nogeh anak Gumbek [ Mas Gading 1 minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan sama ada Kementerian berhasrat untuk membina sebuah sekolah menengah di kawasan Jagoi, Bau. '
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-13.pdf
YB IR. Shaharuddin Bin Ismail [ Kangar ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan sejauh manakah perancangan Kementerian untuk menaik taraf klinik-klinik kesihatan di negeri Perlis yang telah di bina lebih dari 20 tahun yang lalu yang didapati tidak dapat menampung pertambahan penduduk seperti di pekan Kuala Perlis.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-03 Parliamentary Replies