Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
2 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-28.pdf
YB. TUAN WONG CHEN [KELANA JAYA] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan bilangan penasihat layak (cleared advisors) yang telah dilantik sehingga kini untuk membantu dan memudahkan perundingan Perkongsian Trans Pasifik (TPPA) dan adakah terdapat GLCs atau GLICs yang telah menghantar penasihat untuk membantu.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-46.pdf
Soalan 46. Y.B. DATo• SERI ONG KA CHUAN [ TANJONG MALIM ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah Kerajaan mempunyai sistem penapisan yang baik dan tepat untuk memilih pegawai yang berkedudukan tinggi, terutamanya dalam golongan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) dalam Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) supaya mereka yang bakal dipilih itu dapat menguruskan syarikat-syarikat Kerajaan dengan baik dan berintegriti.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-04 Parliamentary Replies