Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / Documents / 2015 March-April Parliamentary Session / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-03-30 Parliamentary Replies

2015-03-30 Parliamentary Replies

File PDF document soalan-0-intro.pdf
File PDF document soalan-9.pdf
File PDF document soalan-6.pdf
File PDF document Soalan 10
UAN NIK MOHAMAD ABDUH BIN NIK ABDUL AZIZ [ PASIR MAS- PAS] TARIKH 30 MAC 2015 (ISNIN) SOALAN (NO. 10) Minta MENTERI BELlA DAN SUKAN menyatakan langkah yang diambil oleh Kementerian bagi penswastaan Liga Malaysia bermula 2016.
File PDF document soalan-11.pdf
File PDF document soalan-12.pdf
File PDF document soalan-13.pdf
File PDF document soalan-15.pdf
File PDF document soalan-14.pdf
File PDF document soalan-16.pdf
File PDF document soalan-17.pdf
File PDF document soalan-18.pdf
File PDF document soalan-19.pdf
File PDF document soalan-20.pdf
File PDF document soalan-22.pdf
File PDF document soalan-23.pdf
File PDF document soalan-24.pdf
File PDF document soalan-25.pdf
File PDF document soalan-26.pdf
File PDF document soalan-28.pdf
File PDF document soalan-29.pdf
File PDF document soalan-30.pdf
File PDF document soalan-32.pdf
File PDF document soalan-33.pdf
File PDF document soalan-35.pdf
File PDF document soalan-34.pdf
File PDF document soalan-36.pdf
File PDF document soalan-38.pdf
File PDF document soalan-39.pdf
File PDF document soalan-40.pdf
File PDF document soalan-41.pdf
File PDF document soalan-42.pdf
File PDF document soalan-42_1438594526.pdf
File PDF document soalan-46.pdf
File PDF document soalan-48.pdf
File PDF document soalan-49.pdf
File PDF document soalan-50.pdf
File PDF document Soalan 53
Dr. Ko Chung Sen [ Kampar ] minta PERDANA MENTERI menyatakan: a. jumlah bajet dan bilangan kakitangan bagi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) untuk 5 tahun yang lepas dan yang dirancang bagi lima tahun akan datang; dan b. bilangan kes didakwa, bilangan kes disabitkan kesalahan dan jumlah wang rasuah yang terlibat.
File PDF document soalan-54.pdf
File PDF document soalan-55.pdf
File PDF document soalan-56.pdf
File PDF document Soalan 57
YB Tan Sri Dato' Sri Dr. Jamaluddin bin Mohd Jarjis [ Rompin ] minta PERDANA MENTERI menyatakan: (a) apakah usaha-usaha Kerajaan yang sedang dibuat untuk membuat kajian secara menyeluruh tentang impak dan kesan daripada ancaman banjir yang berlaku baru-baru ini baik dari segi kajian suhu, iklim dan perubahan cuaca secara menyeluruh dengan mengambil kira masalah pemotongan lereng-lereng bukit, pembalakan yang berleluasa serta kadar mandapan sungai-sungai; dan (b) apakah usaha-usaha Kerajaan bagi memastikan satu penempatan banjir yang kekal bagi sesuatu kawasan yang sering dilanda banjir seperti di Rompin di Kampung Stajam yang telah dikenal pasti dibina secepat mungkin walaupun banjir besar baru-baru ini tidak menjejaskan kawasan Rompin, persediaan bagi masa-masa akan datang perlu dibuat segera.
File PDF document soalan-58.pdf
File PDF document soalan-59.pdf
File PDF document soalan-60.pdf
File PDF document soalan-61.pdf
File PDF document soalan-62.pdf
File PDF document soalan-63.pdf
File PDF document soalan-64.pdf
File PDF document soalan-68.pdf
File PDF document soalan-69.pdf
File PDF document soalan-70.pdf
File PDF document soalan-73.pdf
File PDF document soalan-74.pdf
File PDF document soalan-75.pdf