Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 54

Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAVA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan wang sebanyak RM3.81 bilion daripada SRC International telah dilaburkan di luar Malaysia di negara mana dan dengan siapa, seperti yang tercatat dalam penyata kewangan syarikat bertarikh 31 Mac 2014 dan apakah corak pelaburan tersebut.

Download soalan-54.pdf — 15 KB

Filed under: 1MDB