Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-45.pdf

Soalan 45. Y.B. DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHD HARUN NARRASHID [ KOTA TINGGI ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan berapakah jumlah sehingga kini syarikat yang telah berdaftar untuk melaksanakan GST.

Download soalan-45.pdf — 84 KB

Filed under: GST