Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-29.pdf

Soalan 29. Y.B. DATO' HAJI ABDUL RAHMAN BIN HAJI MOHAMAD [ LIPIS ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah terkini individu dan syarikat perniagaan yang telah mendaftar bagi Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) dan apakah tindakan bagi mereka yang ingkar.

Download soalan-29.pdf — 242 KB

Filed under: GST