Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-17.pdf

Soalan 17. Datuk Rozman bin lsli [ Labuan ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakah kementerian bersedia untuk mengisikan subjek pengetahuan asas agama Islam sebagai subjek wajib diambil oleh pelajar Islam di Malaysia. Kefahaman yang lebih baik terhadap agama ini oleh pendidikan berbagai kaum akan memberi kesan positif kepada perpaduan negara.

Download soalan-17.pdf — 234 KB

Filed under: Islam